Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Tributació i mobilització de drets econòmics

Tributació

a. Rendiments capital mobiliari positius: exempció

  • Qualificació dels rendiments capital mobiliari dels Plans d'Estalvi a llarg termini:

    • Assegurança Individual d'Estalvi a Llarg Termini (SIALP): Rendiments procedents d'operacions de capitalització i de contractes d'assegurança de vida o invalidesa (Art. 25.3 Llei IRPF ).

    • Compte Individual d'Estalvi a Llarg Termini i les seves sigles (CIALP): Rendiments procedents de la cessió a tercers de capitals propis (Art. 25.2 Llei IRPF ).

  • Els rendiments positius del capital mobiliari procedents de les assegurances de vida, dipòsits i contractes financers a través dels quals s'instrumentin els Plans d'Estalvi a Llarg Termini estaran exempts sempre que el contribuent no efectuï disposició alguna del capital resultant del Pla abans de finalitzar el termini de 5 anys des de la seva obertura.

  • Si amb anterioritat a la finalització del termini de 5 anys es produeix qualsevol disposició del capital resultant o s'incompleix el límit d'aportacions anuals, el contribuent estarà obligat a integrar els rendiments generats durant la vigència del Pla durant el període impositiu en el que es produeixi tal incompliment.

    En aquests casos l'entitat de crèdit o asseguradora amb la que el contribuent tingués contractat el pla d'estalvi a llarg termini estarà obligada a practicar retenció o pagament a compte, que ha estat el 2022 del 19 per 100 sobre els rendiments del capital mobiliari positius obtinguts des de l'obertura del Pla, inclosos els que poguessin obtenir-se amb motiu de l'extinció del mateix (Art.75.4 Reglament IRPF ).

b. Rendiments capital mobiliari negatiu

Els rendiments del capital mobiliari negatius que, si escau, s'obtinguin durant la vigència del Pla d'Estalvi a Llarg Termini, inclosos els que poguessin obtenir-se amb motiu de l'extinció del Pla, s'imputaran al període impositiu en què es produeixi aquesta extinció i únicament en la part de l'import total d'aquests rendiments negatius que excedeixi la suma dels rendiments del mateix Pla als que hagués resultat d'aplicació l'exempció.

Mobilització de drets econòmics

El titular d'un Pla d'Estalvi a Llarg Termini podrà mobilitzar íntegrament els drets econòmics de l'assegurança individual d'estalvi a llarg termini i els fons constituïts en el compte individual d'estalvi a llarg termini a un altre Pla d'Estalvi a Llarg Termini del que serà titular sense que això impliqui la disposició dels recursos i, en conseqüència, sense pèrdua del benefici fiscal de l'exempció dels rendiments de capital mobiliari positius, sempre que la mobilització compleixi determinats requisits que estableix la disposició addicional vuitena del Reglament de l'IRPF.

No serà possible la mobilització en aquells casos en els que sobre els drets econòmics o sobre els fons recaigui algun embargament, càrrega, pignoració o limitació de disposició legal o contractual.