Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Disposició de drets econòmics i tributació de la renda vitalícia assegurada

Disposició de drets econòmics

En el supòsit de disposició, total o parcial, pel contribuent abans de la constitució de la renda vitalícia dels drets econòmics acumulats es tributarà conforme al que preveu la Llei de l'IRPF en proporció a la disposició realitzada. A aquests efectes, es considerarà que la quantitat recuperada correspongui a les primes satisfetes en primer lloc, inclosa la seva corresponent rendibilitat.

Els prenedors dels plans individuals d'estalvi sistemàtic podran, mitjançant decisió unilateral, mobilitzar la seva provisió matemàtica a un altre pla individual d'estalvi sistemàtic del que siguin prenedors. La mobilització total o parcial d'un pla d'estalvi sistemàtic a un altre seguirà, quant li sigui d'aplicació, el procediment relatiu als plans de previsió assegurats (disposició addicional cinquè Reglament IRPF).

En el cas d'anticipació, total o parcial, dels drets econòmics derivats de la renda vitalícia constituïda, el contribuent haurà d'integrar durant el període impositiu en el que es produeixi l'anticipació, la renda que va estar exempta per aplicació del que disposa la lletra v) de l'article 7 de la Llei de l'IRPF.

Tributació de la renda vitalícia assegurada

 1. La rendibilitat que es posi de manifest en la constitució de la renda vitalícia assegurada (diferència entre el valor actual actuarial de la renda i la suma de les primes satisfetes) es troba exempta de l'IRPF, d'acord amb el que preveu l'article 7.v) de la Llei de l'IRPF.

 2. La renda vitalícia que es percebi tributarà de conformitat amb els percentatges establerts per a les rendes vitalícies immediates.

  A aquells efectes cap recordar que, en el cas de rendes vitalícies immediates que no hagin estat adquirides per herència, llegat o qualsevol altre títol successori, es considera rendiment de capital mobiliari el resultat d'aplicar a cada anualitat els següents percentatges:

  Edat del perceptorPercentatge aplicable
  Menys de 40 anys 40 per 100
  Entre  40 i 49 anys 35  per 100
  Entre  50 i 59 anys 28 per 100
  Entre  60 i 65 anys 24 per 100
  Entre  66 i 69 anys 20 per 100
  70 o més  anys 8 per 100

  Aquests percentatges seran els corresponents a l'edat del rendista en el moment de la constitució de la renda i romandran constants durant tota la vigència de la mateixa.