Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Instrumentació i forma de percepció de les prestacions

Instrumentació

Els recursos aportats han d'instrumentar-se a través d'assegurances individuals de vida en els que el contractant, assegurat i beneficiari sigui el propi contribuent.

Les assegurances de vida aptes per a aquesta fórmula contractual no seran les assegurances col·lectives que instrumenten compromisos per pensions conforme a la disposició addicional primera del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, ni els instruments de previsió social que redueixen la base imposable de l'IRPF.

En el condicionat del contracte es farà constar de manera expressa i destacada que es tracta d'un pla d'estalvi individual sistemàtic i les seves sigles queden reservades als contractes que compleixin els requisits previstos en la Llei de l'IRPF.

Forma de percepció de les prestacions

La renda vitalícia es constituirà amb els drets econòmics procedents d'aquestes assegurances de vida. En els contractes de renda vitalícia podran establir-se mecanismes de reversió o períodes certs de prestació o fórmules de contraassegurança en cas de defunció una vegada constituïda la renda vitalícia.

El mecanisme de reversió en els contractes d'assegurances és el procediment pel qual l'assegurat (que, en el cas del PIAS, és el primer beneficiari) pot traslladar, després de la seva defunció, a un nou beneficiari la totalitat o una part de la renda vitalícia.

Els contractes d'assegurances de renda vitalícia amb períodes certs de prestació són aquells en els que es garanteix que la renda es percebrà durant un número mínim d'anys encara que mori l'assegurat i beneficiari inicial de la renda (lògicament en cas de defunció de l'assegurat la renda la percebrà el beneficiari designat a aquest efecte).

Finalment, les fórmules de contraassegurança (les més utilitzades en la pràctica asseguradora) són aquelles que garanteixen al beneficiari designat un capital en cas de defunció de l'assegurat.

Ara bé, per tal d'assegurar que l'aplicació de l'exempció prevista en l'article 7.v) de la Llei de l'IRPF compleix amb la finalitat pretesa, s'exigeix als contractes celebrats amb posterioritat a 1 d'abril de 2019 en els que s'estableixin mecanismes de reversió, períodes certs de prestació o fórmules de contraassegurança en cas de defunció, el compliment dels següents requisits (disposició addicional novè Reglament IRPF):

 1. En el supòsit de mecanismes de reversió en cas de defunció de l'assegurat, únicament podrà existir un potencial beneficiari de la renda vitalícia que reverteixi.

 2. En el supòsit de períodes certs de prestació, aquests períodes no podran excedir 10 anys des de la constitució de la renda vitalícia.

 3. En el supòsit de fórmules de contraassegurança, la quantia total a percebre amb motiu de la defunció de l'assegurat en cap moment podrà excedir els següents percentatges respecte de l'import destinat a la constitució de la renda vitalícia:

  Anys des de la constitució de la renda vitalícia Percentatge
  1r 95 per 100
  2n 90 per 100
  3r 85 per 100
  4t 80 per 100
  75 per 100
  70 per 100
  65 per 100
  60 per 100
  55 per 100
  10è d’ara endavant 50 per 100

Important : Els requisits que s'estableixen per als supòsits en què existeixin mecanismes de reversió, períodes certs de prestació o fórmules de contraassegurança en cas de defunció sobre contractes de rendes vitalícies assegurades no resultarà d'aplicació als contractes d'assegurança de vida celebrats amb anterioritat a 1 d'abril de 2019, independentment del fet que la constitució de la renda vitalícia es realitzi amb posterioritat a aquesta data.