Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Període mínim d'aportacions. Aportació anual màxima i import total de les primes acumulades

Període mínim d'aportacions

 • En general:

  La primera prima satisfeta haurà de tenir una antiguitat superior a cinc anys en el moment de la constitució de la renda vitalícia.

 • Règim transitori: Requisit d'antiguitat a l'efecte de tractament de Plans Individuals d'Estalvi Sistemàtic de contractes  d'assegurança formalitzats abans d'1 de gener de 2015.

  Normativa: Disposició transitòria trenta-unena Llei IRPF

  Als Plans Individuals d'Estalvi Sistemàtic formalitzats amb anterioritat a l'1 de gener de 2015, els serà també d'aplicació el requisit de cinc anys (i no el de més deu anys que es va exigir fins al 31 de desembre de 2014).

  No obstant això, la transformació d'un Pla Individual d'Estalvi Sistemàtic formalitzat abans d'1 de gener de 2015, o d'un contracte d'assegurança dels regulats en la disposició transitòria catorzena d'aquesta Llei, mitjançant la modificació del venciment del mateix, amb l'exclusiva finalitat d'anticipar la constitució de la renda vitalícia a una data que compleixi amb el requisit d'antiguitat de cinc anys des del pagament de la primera prima exigida per les esmentades disposicions, no tindrà efectes tributaris per al prenedor.

Aportació anual màxima i  import total de les primes acumulades

 • El límit màxim anual satisfet en concepte de primes a aquest tipus de contractes serà de 8.000 euros, i serà independent dels límits d'aportacions de sistemes de previsió social.

 • Així mateix, l'import total de les primes acumulades en aquests contractes no podrà superar la quantia total de 240.000 euros per contribuent.