Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Regles generals

El capital diferit és una modalitat d'assegurança de vida  per la qual l'assegurador es compromet a entregar el capital assegurat a l'expiració del termini convingut com durada del contracte, sempre que la persona assegurada segueixi amb vida en aquell moment assenyalat.

a) Rendiment íntegre

Per determinar el rendiment íntegre  s'apliquen les següents regles:

En general:

Quan es percebi un capital diferit, el rendiment del capital mobiliari vindrà determinat per la diferència entre el capital percebut i l'import de les primes satisfetes que hagin generat el capital que es percep. Aquest rendiment està subjecte a retenció a compte.

Rendiment = Capital percebut –   ∑ Primes per supervivència

En cas de rescats parcials, s'entendrà que l'import rescatat correspon a les primes més antigues inclosa la seva corresponent rendibilitat.

En particular:

 • En les assegurances que combinen la supervivència amb la defunció o la incapacitat

  Tractant-se de contracte d'assegurança que combina la contingència de supervivència amb les de defunció o incapacitat i el capital percebut correspon a la contingència de supervivència, podrà detreure's també la part de les primes satisfetes que correspongui al capital en risc per defunció o incapacitat que s'hagi consumit fins al moment, sempre que, durant tota la vigència del contracte, el capital en risc sigui igual o inferior al 5 per 100 de la provisió matemàtica. A aquests efectes, es considera capital en risc la diferència entre el capital assegurat per a defunció o incapacitat i la provisió matemàtica.

  Rendiment = Capital percebut –  ∑ Primes per supervivència  –  ∑ Primes capital en risc per defunció o incapacitat consumides (*)

  (*) amb el límit del 5% de la provisió matemàtica

 • En les assegurances anuals renovables

  Tractant-se d'assegurances anuals renovables, només es tindrà en compte l'import de la prima de l’any actual, en ser aquesta la que determina l'import del capital a percebre.

  Rendiment = Capital percebut – Prima de l'any

b) Determinació del rendiment net

Atès que per a aquesta categoria de rendiments no es té en compte la possibilitat d'aplicar despeses deduïbles, el rendiment íntegre coincideix amb el rendiment net.