Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Supòsits especials

• Assegurances de capital diferit que es destinin a la constitució de rendes

Normativa: Art. 25.3 a) 6a Llei IRPF

Les assegurances de vida o invalidesa que prevegin prestacions en forma de capital i aquest capital es destini a la constitució de rendes vitalícies o temporals no tributaran en el moment que es produeixi la contingència coberta per l'assegurança, sinó que el faran en el moment de constitució de les rendes vitalícies o temporals d'acord amb el règim de les mateixes que més endavant es comenta. Per això cal que la possibilitat de conversió es reculli en el contracte d'assegurança i que el capital no es posi a disposició del contribuent per cap mitjà.

• Assegurances d'invalidesa del qual beneficiari és el creditor hipotecari

Normativa: Disposició addicional quarantena Llei IRPF

Les rendes derivades de la prestació per la contingència d'incapacitat coberta en una assegurança, tindran el mateix tractament fiscal que hagués correspost de ser el beneficiari el propi contribuent, això és, es consideraran rendiments de capital mobiliari, quan es donin els següents requisits:

  • Que sigui percebuda pel creditor hipotecari del contribuent com a beneficiari del mateix.

  • Que el creditor hipotecari del contribuent tingui l'obligació d'amortitzar totalment o parcialment el deute hipotecari del contribuent.

  • Que el creditor hipotecari sigui una entitat de crèdit, o una altra entitat que, de manera professional realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.

No obstant això, aquestes rendes en cap cas se sotmetran a retenció.

Per tant, en aquest cas, en donar-se la contingència coberta,  la cancel·lació del préstec hipotecari per una entitat asseguradora amb la que el contribuent hagi subscrit una assegurança de vida que cobreixi el risc d'invalidesa absoluta, origina per a aquest un rendiment del capital mobiliari per la diferència entre l'import total de la prestació de l'assegurança corresponent a l'entitat de crèdit (creditor hipotecari) i l'import de les primes satisfetes l'any en curs. L'import del romanent percebut pel contribuent tindrà també la consideració de rendiment del capital mobiliari conforme a l'article 25.3 a) de la Llei de l'IRPF

Important: la condició perquè les percepcions derivades d'una assegurança de vida o invalidesa tributin en l'IRPF és que coincideixin el prenedor que contracta i paga la prima de l'assegurança (o l'assegurat si l'assegurança és col·lectiu), i el beneficiari de la prestació, tret d'aquest  suposat especial d'assegurances en el que el beneficiari és el creditor hipotecari; en cas contrari la percepció normalment tributarà en l'Impost sobre Successions i Donacions.