Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exemple: aplicació del règim transitori de reducció dels contractes d'assegurances de vida concertats abans de 31 de desembre de 1994

El senyor B.C.A. ha percebut el 10 d'octubre de  2022, coincidint amb la data de la seva jubilació, una prestació en forma de capital de 75.000  euros, derivada d'un pla de jubilació corresponent a una assegurança de vida individual contractada amb l'entitat d'assegurances"Z."

L'import  total de les primes  satisfetes  a aquesta entitat asseguradora  va ascendir a 71.363,12  euros, a raó d'una prima anual de 1.500 euros, creixent en un 3 per 100 anual i satisfetes l'1 de març de cadascun dels anys compresos entre 1993 i  2022, tots dos inclosos.

Determinar el rendiment net reduït del capital mobiliari derivat de l'esmentada assegurança de vida individual.

Solució:

1. Determinació del rendiment íntegre i net.

D'acord amb  el que disposa l'article  25.3  a) de la Llei de l'IRPF, té la consideració de rendiment del capital mobiliari la diferència entre la prestació percebuda i les primes satisfetes: 75.000 –  71.363,12 =  3.636,88

2. Aplicació del règim transitori de reducció.

D'acord amb el règim transitori dels contractes d'assegurança de vida generadors d'increments o disminucions de patrimoni amb anterioritat a 1 de gener de 1999,  contingut en la disposició transitòria quarta de la Llei de l'IRPF, quan es percebi un capital diferit, a la part del rendiment net corresponent a primes satisfetes amb anterioritat a 31 de desembre de 1994, que s'hagués generat amb anterioritat a 20 de gener de 2006, es reduirà de la següent manera:

 1. Part del rendiment net total que correspon a cadascuna de les primes satisfetes abans de 31-12-1994.

  Data pagamentImport primesTemps fins al cobrament (anys)Temps fins al cobrament (dies) Coeficient de ponderació (*) Rendiment per prima (**)

  Notes a la taula:

  (*) La determinació del coeficient de ponderació és el resultat, arrodonit al setè decimal, de la següent fracció:

  (Prima x núm. d'anys transcorreguts fins al cobrament) ÷ (cada prima x núm. anys transcorreguts fins al cobrament)

  En l'exemple, per a la prima satisfeta el 01-03-1993,  aquesta fracció és la següent: (1.500  x 29,63 )  ÷ 922.904,02 = 0,0481578

  Per a la prima satisfeta el 01-03-1994, aquesta fracció és la següent: (1.545  x 28,63 )  ÷ 922.904,02=  0,0479284 (Tornar)

  (**) Una vegada aplicat al rendiment total de l'assegurança (3.636,88 ) el coeficient de ponderació de cada prima, s'obté el rendiment corresponent a cadascun de les primes, resultat del qual es recull en la columna corresponent.

  Per a la prima satisfeta el 01-03-1993, el rendiment corresponent serà igual a: 3.636,88 x  0,0481578 = 175,14

  Per a la prima satisfeta el 01-03-1994, el rendiment serà igual a: 3.636,88 x 0,0479284= 174,31 (Tornar)

  01-03-93 1.500,00 29,63 10.815 0,0481578 175,14
  01-03-94 1.545,00 28,63 10.450 0,0479284 174,31
 2. Part del rendiment net total corresponent a cadascuna de les primes satisfetes amb anterioritat a 31-12-1994 generat amb anterioritat a 20-01-2006.

  Notes a la taula:

  (*) Per determinar la part de la prestació que, corresponent a cadascuna de les primes satisfetes amb anterioritat a 31 de desembre de 1994, s'ha generat abans del 20 de gener de 2006, es multiplicarà el rendiment per prima pel coeficient de ponderació que resulta del següent quocient:

  En el numerador, dies transcorreguts entre el pagament de la prima i el 20 de gener de 2006.

  En el denominador, dies transcorreguts entre el pagament de la prima i la data de cobrament de la prestació. 

  En el nostre exemple, per a la prima satisfeta el 01-03-1993, aquesta fracció és la següent: 4.708 ÷ 10.815= 0,4353213

  Per a la prima satisfeta el 01-03-1994, aquesta fracció seria 4.343 ÷ 10.450= 0,4155981 (Tornar)

  (**) El rendiment  reductible, és a dir, el generat fins a 20-01-2006 ve determinat pel resultat de multiplicar el rendiment per prima pel coeficient de ponderació determinat conforme a l'indicat en la nota (1) anterior. (Tornar)

  Rendiment per primaAnys fins a 31/12/1994Dies fins a 20/01/2006 Coeficient de ponderació (*) Rendiment fins a 20/01/2006 (**)
  109,35 2 4.708 0,4353213 76,24
  108,69 1 4.343 0,4155981 72,44
 3. Rendiment susceptible de reducció i reducció aplicable.

  Rendiment fins a 20-01-2006 (*) Percentatge de reducció (**)Import de reducció

  Notes a la taula:

  (*) Límit màxim conjunt: La quantia màxima del capital percebut serà de 400.000 euros, límit que s'aplicarà conjuntament a tots els imports de capitals diferits obtinguts des de l'1 de gener de 2015 fins al moment de la imputació temporal del capital (inclòs l'import a rendiment del qual els pretengui aplicar els coeficients d'abatiment del règim transitori).

  En aquest cas l'import de 75.000 euros corresponent a la prestació percebuda el 10 d'octubre de 2022 (únic capital diferit, obtingut pel contribuent des de l'1 de gener de 2015 fins al moment de la imputació temporal del capital diferit, a què li hagués resultat d'aplicació el règim transitori) és inferior a 400.000 euros per la qual cosa els coeficients d'abatiment s'aplicaran a tot el rendiment reductible generat fins a 20-01-2006. (Tornar)

  (**) El percentatge de reducció és el resultat de multiplicar  14,28  per 100 per cada any, arrodonit per excés, que mitjança entre l'abonament de la prima i el 31 de desembre de 1994. (Tornar)

  76,24 28,56% 21,77
  72,44 14,28% 10,34
  Reducció total aplicable - 32,11

3. Determinació del rendiment net a incloure en la base imposable de l'estalvi.

El rendiment net a incloure en la base imposable de l'estalvi és la diferència entre el rendiment net total i la reducció resultant de l'aplicació del règim transitori: (3.636,88 - 32,11) = 3.604,77 euros