Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Règim especial de prestacions per jubilació i invalidesa

Normativa: Arts. 25.3 a) 4a Llei IRPF (segon paràgraf) i  19 Reglament  IRPF

Les prestacions per jubilació i invalidesa percebudes en forma de rendes pels beneficiaris de contractes d'assegurança de vida o invalidesa en els que no hagi existit cap tipus de mobilització de les provisions del contracte d'assegurança durant la seva vigència, s'integraran en la base imposable com a rendiments del capital mobiliari, a partir del moment en què la seva quantia excedeixi les primes que hagin estat satisfetes en virtut del contracte.

En cas que la renda hagi estat adquirida per donació o qualsevol altre negoci jurídic, a títol gratuït e entre vius, s'integraran en la base imposable com a rendiments del capital mobiliari, a partir del moment en què la seva quantia excedeixi el valor actual actuarial de les rendes en el moment de la constitució de les mateixes.

En ambdós supòsits, no seran d'aplicació els percentatges previstos per a  rendes immediates vitalícies o temporals. L'aplicació d'aquest règim està condicionada, a més, al compliment dels següents requisits (Art. 19 Reglament IRPF ):

  1. Que el contracte d'assegurança s'hagi concertat, com a mínim, amb dos anys d'antelació a la data de jubilació.

  2. Les contingències cobertes han de ser les previstes en l'article 8.6 del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre (BOE de 13 de desembre).

    D'acord amb el que disposa l'esmentat article, les contingències cobertes pels Plans de Pensions i per les quals se satisfaran les prestacions són les següents: jubilació; incapacitat laboral total i permanent per a la professió habitual, o absoluta i permanent per a qualsevol treball, i la gran invalidesa, determinades conforme al Règim corresponent de Seguretat Social; defunció del partícip o beneficiari, que pot generar dret a prestacions de viduïtat o orfandat, o a favor d'uns altres hereus o persones designades i dependència severa o gran dependència del partícip regulada en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (BOE de 15 de desembre).

  3. S'entendrà que s'ha produït algun tipus de mobilització de les provisions del contracte d'assegurança quan s'incompleixin les limitacions que, en relació amb l'exercici dels drets econòmics, estableixen la disposició addicional primera del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, i la seva normativa de desenvolupament, respecte a les assegurances col·lectives que instrumentin compromisos per pensions de les empreses.

Important: complint-se els anteriors requisits, aquest règim especial s'aplica amb preferència al règim general anteriorment comentat.

Exemple:

El senyor J.P.N. va subscriure un contracte d'assegurança de vida de renda vitalícia diferida el 10 de maig de l'any  2014, satisfent una prima anual de 5.000 euros pagador el dia 10 de maig de cadascun dels anys 2014  a  2022, tots dos inclosos.

El dia 13 de maig de  2022,  coincidint amb el seu 65 aniversari i amb la seva data de jubilació, va començar a cobrar una renda vitalícia de 4.500 euros anuals.

Determinar el rendiment net de capital mobiliari sabent que, segons certificació de l'actuari de la companyia asseguradora, el valor actual financer actuarial de la renda vitalícia a cobrar ascendeix a 65.000 euros.

Solució:

Aplicant el règim especial de prestacions per jubilació, resulta:

Rendes percebudes (4.500 x 10) = 45.000

Primes satisfetes (5.000 x 9) = 45.000

Rendiments del capital mobiliari durant els deu primers anys del cobrament de la renda (45.000 - 45.000) =0

Rendiment del capital mobiliari a partir de l'any onzè de cobrament de la renda = 4.500 euros cada any.