Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Règim general

Normativa: Arts. 25.3 a) 4a Llei IRPF (primer paràgraf) i 18 Reglament  IRPF

Quan es percebin rendes diferides, vitalícies o temporals, que no hagin estat adquirides per herència, llegat o qualsevol altre títol successori,  el rendiment del capital mobiliari serà el resultat d'aplicar a cada anualitat el percentatge que correspongui dels previstos per a les rendes immediates, vitalícies o temporals.

Aquests percentatges analitzats en l'apartat anterior (assegurances de rendes immediates, vitalícies o temporals)  són els següents:

1. Rendes vitalícies immediates:

Edat del perceptorPercentatge aplicable
Menys de 40 anys 40 per 100
Entre  40 i 49 anys 35  per 100
Entre  50 i 59 anys 28 per 100
Entre  60 i 65 anys 24 per 100
Entre  66 i 69 anys 20 per 100
70 o més  anys 8 per 100

Aquests percentatges seran els corresponents a l'edat del rendista en el moment de la constitució de la renda i romandran constants durant tota la vigència de la mateixa.

2. Rendes temporals immediats:

Durada de la rendaPercentatge aplicable
Inferior o igual a 5 anys 12  per 100
Superior a 5 i inferior o igual a 10 anys 16 per 100
Superior a 10 i inferior o igual a 15 anys 20 per 100
Superior a 15 anys 25 per 100

El  resultat obtingut s'incrementarà en la rendibilitat obtinguda fins a la constitució de la renda, de la qual determinació vindrà donada per la diferència entre el valor actual financer actuarial de la renda que es constitueix i l'import de les primes satisfetes. Aquesta rendibilitat es repartirà linealment durant els 10 primers anys de cobrament d'aquesta renda si la mateixa és vitalícia o entre els anys de durada de la mateixa, amb el màxim de 10 anys, si la renda és temporal (Art. 18 Reglament IRPF ). Per a la seva determinació pot utilitzar-se la següent fórmula:

(VA - PS) ÷ NÚM. anys

On:

  • "VA" el valor actual financer actuarial de la renda que es constitueix.
  • "PS" l'import de les primes satisfetes.
  • "NÚM. anys" el nombre d'anys de durada de la renda temporal, amb un màxim de 10 anys. Si la renda és vitalícia, es prendrà com divisor 10 anys.

Excepció: Quan les rendes hagin estat adquirides per donació o qualsevol altre negoci jurídic a títol gratuït e entre vius , el rendiment del capital mobiliari serà, exclusivament, el resultat d'aplicar a cada anualitat el percentatge que correspongui dels previstos per a les rendes immediates vitalícies o temporals, ja que la constitució de la renda va tributar en l'Impost sobre Successions i Donacions.

La part de la renda que es consideri rendiment del capital mobiliari, per aplicació del percentatge que correspongui, estarà subjecta a retenció a compte.

Recordi: les assegurances de vida o invalidesa que prevegin prestacions en forma de capital i aquest capital es destini a la constitució de rendes vitalícies o temporals, sempre que aquesta possibilitat de conversió es reculli en el contracte d'assegurança, tributaran en el moment de constitució de les rendes d'acord amb el que ha comentat en aquest número. En cap cas, resultarà d'aplicació aquest règim de tributació quan el capital es posi a disposició del contribuent per qualsevol mitjà.

Exemple:

El senyor G.A.M. va subscriure un contracte d'assegurança de vida de renda vitalícia diferida el dia 3 de gener de  2013, satisfent una prima anual de 6.000 euros pagador el 5 de gener de cadascun dels anys 2013  a  2022, tots dos inclosos.

El 23 d'octubre de  2022, coincidint amb el seu 68 aniversari, va començar a cobrar una renda vitalícia de 10.000 euros anuals.

Determinar el rendiment net de capital mobiliari sabent que, segons certificació de l'actuari de la companyia asseguradora, el valor actual financer actuarial de la renda vitalícia a cobrar ascendeix a 70.000  euros.

Solució:

El rendiment net de capital mobiliari vindrà donat per la suma de:

Percentatge aplicable sobre l'anualitat: 20 per 100 s/10.000 = 2000

Rendibilitat fins a la constitució de la renda: (70.000 – 60.000) ÷ 10 (*) = 1.000

Rendiment de capital mobiliari: 2000 + 1.000 = 3.000

Nota a l'exemple:

(*) La rendibilitat obtinguda fins a la constitució de la renda, diferència entre el valor actual financer actuarial de la renda que es constitueix (70.000 euros) i l'import de les primes satisfetes (6.000 x 10 = 60.000), es reparteix linealment durant els deu primers anys de cobrament de la renda, per la qual cosa a partir de l'any onzè el rendiment del capital mobiliari estarà constituït exclusivament per 2000 euros, ja que el percentatge aplicable en funció de l'edat del rendista en el moment de constitució de la renda (68 anys) roman constant durant tota la vigència de la renda. (Tornar)