Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Supòsit especial d'integració dels rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis procedents d'entitats vinculades

Normativa: Art. 46 a) Llei  IRPF

Quan els rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis procedeixin d'entitats vinculades amb el contribuent, ha de tenir-se en compte el següent:

La valoració d'aquests rendiments  haurà d'efectuar-se pel valor de mercat.

Aquests rendiments s'integren en la base general i en la de l'estalvi seguint les següents regles:

  • Base imposable general: formaran part de la base imposable general els corresponents a l'excés de l'import dels capitals  propis cedits a una entitat  vinculada respecte del resultat de multiplicar per tres els fons propis, en la part que correspongui a la participació del contribuent,  d'aquesta última.

    A l'efecte de computar aquest excés, ha de tenir-se en consideració l'import dels fons propis de l'entitat vinculada reflectit en el balanç corresponent a l'últim exercici tancat amb anterioritat a la data de meritació de l'IRPF i el percentatge de participació del contribuent existent en aquesta data.

  • Base imposable de l'estalvi: S'integren en la base imposable de l'estalvi la diferència entre el  valor de mercat d'aquests rendiments i l'import de la part del rendiment a integrar en la base imposable general conforme a l'abans indicat.

Persones o entitats vinculades:

Per determinar quan hi ha vinculació ha d'atendre's al que disposa l'article 18.2 de la LIS, en què es consideren persones o entitats vinculades:

  • Una entitat i els seus socis o partícips.
  • Una entitat i els seus consellers o administradors, tret del que és corresponent a la retribució per l'exercici de les seves funcions.
  • Una entitat i els cònjuges o persones unides per relacions de parentesc, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau dels socis o partícips, consellers o administradors.
  • Una entitat i els consellers o administradors d'una altra entitat, quan ambdues entitats pertanyin a un grup.

En els supòsits en els que la vinculació es defineixi en funció de la relació dels socis o partícips amb l'entitat, la participació haurà de ser igual o superior al 25 per 100. La menció als administradors inclourà als de dret i als de fet. En els supòsits en els que la vinculació no es defineixi en funció de la relació socis o partícips-entitat, el percentatge de participació a considerar serà el 25 per 100.

En aquests supòsits, el contribuent de l'IRPF  haurà de complir les obligacions de documentació de les operacions vinculades en els termes i condicions establertes en el capítol V (articles 13 a 16) del Reglament de l'impost sobre Societats, aprovat pel Reial Decret 634/2015, de 10 de juliol (BOE d'11 de juliol).

Vegeu l'aplicació pràctica d'aquest supòsit en l' exemple  sobre càlcul del rendiment net del capital mobiliari en el cas d'obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis que figura en l'apartat següent.