Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

4. Aportacions als plans de previsió social empresarial

Dan dret a reducció les aportacions realitzades pels treballadors als plans de previsió social empresarial regulats en la disposició addicional primera del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, relativa a la protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors, incloses les contribucions del prenedor.

En qualsevol cas, els plans de previsió social empresarial hauran de complir els següents requisits :

  1. A aquest tipus de contractes han de resultar aplicables els principis de no discriminació, capitalització, irrevocabilitat d'aportacions i atribució de drets establerts en l'article 5.1 del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions.

  2. La pòlissa establirà les primes que hagi de satisfer el prenedor, les quals seran objecte d'imputació als assegurats.

  3. En el condicionat de la pòlissa ha de constar de manera expressa i destacada que es tracta d'un Pla de Previsió Social Empresarial, quedant reservada aquesta denominació als contractes d'assegurança que compleixin els requisits legalment establerts.

  4. Les contingències cobertes hauran de ser únicament les previstes en l'article 8.6 del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions (jubilació, incapacitat laboral total i permanent per a la professió habitual o absoluta i permanent per a qualsevol treball, i la gran invalidesa; defunció i dependència severa o gran dependència del partícip), havent de tenir com cobertura principal la de jubilació en els termes establerts en l'article 49.1 del Reglament de l'IRPF.

    Només es permetrà la disposició anticipada, total o parcial, en aquests contractes en els supòsits previstos en l'article 8.8 del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions (desocupació de llarga durada, malaltia greu i a partir de 2025 per aportacions amb 10 anys d'antiguitat).

    No obstant això, i per tal de facilitar que els afectats per l'erupció volcànica de la illa de La Palma puguin atendre les necessitats sobrevingudes de liquiditat, l'article 11 del Reial Decret llei 20/2021, de 5 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents de suport per a la reparació dels danys ocasionats per les erupcions volcàniques i per a la reconstrucció econòmica i social de la illa de La Palma (BOE de 6 d'octubre), ha establert, amb caràcter excepcional i exclusivament durant el període comprès entre el 6 d'octubre de 2021 i el  5 de juliol de 2022, la possibilitat que els assegurats dels plans de previsió social empresarial puguin disposar anticipadament en determinats supòsits dels seus drets consolidats en aquests plans, fixant les condicions i l'import màxim de la disposició. Els supòsits per disposar anticipadament dels drets consolidats es comenten en aquest Capítol, dins les normes comunes aplicables a les aportacions a sistemes de previsió social, en l'apartat sobre "Disposició anticipada de drets consolidats".

  5. Els plans de previsió social empresarial tindran obligatòriament que oferir una garantia d'interès i utilitzar tècniques actuarials.