Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

6.1 Règim fiscal de les prestacions percebudes i disposició anticipada de drets consolidats

a. Règim fiscal de les prestacions percebudes

Les prestacions percebudes per les contingències que cobreixen els plans de pensions (article 8.6 del text refós de la Llei de regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre)  tributaran integrament com a rendiments de treball sense que en cap cas puguin minorar-se en les quanties corresponents als excessos de les aportacions.

Respecte a  les prestacions percebudes tingui-se en compte la possible aplicació del règim transitori  de reduccions  aplicables a les prestacions percebudes en forma de capital dels sistemes de previsió social i que derivin de contingències esdevingudes en els exercicis 2014 o següents, per la part corresponent a aportacions realitzades fins a 31 de desembre de 2006, que  es comenta en el Capítol 3.

En cas que la prestació es percebi en forma de renda vitalícia assegurada, es podran establir mecanismes de reversió o períodes certs de prestació o fórmules de contraassegurança en cas de defunció una vegada constituïda la renda vitalícia.

Recordi: d'acord amb l'article 8.6 del text refós de la Llei de regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, les contingències per les quals se satisfaran les prestacions són:

 • Jubilació.

 • Incapacitat laboral total i permanent per a la professió habitual o absoluta i permanent per a qualsevol treball, i la gran invalidesa, determinades conforme al Règim corresponent de Seguretat Social.

 • Defunció del partícip o beneficiari, que pot generar dret a prestacions de viduïtat, orfandat o a favor d'uns altres hereus o persones designades.

 • Dependència severa o gran dependència del partícip, regulada en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'Autonomia personal i Atenció a les persones en situació de dependència.

b. Disposició anticipada de drets consolidats

 • En general

  Els drets consolidats dels partícips, mutualistes o assegurats dels plans de pensions, plans de previsió  assegurats, plans de previsió social empresarial i mutualitats de previsió social només poden fer-se efectius anticipadament en els supòsits previstos en l' article 8.8 de l'esmentat text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, que són desocupació de llarga durada, malaltia greu i a partir de 2025 per aportacions i contribucions empresarials realitzades amb com a mínim 10 anys d'antiguitat.

  En cas que el partícip, mutualista o assegurat disposés, totalment o parcialment, dels drets consolidats, així com dels drets econòmics derivats dels sistemes de previsió social, en supòsits diferents dels previstos en la normativa de plans i fons de pensions que hem indicat , haurà de reposar les reduccions en la base imposable practicades indegudament mitjançant les oportunes autoliquidacions complementàries, amb inclusió dels interessos de demora.

  Aquestes autoliquidacions complementàries hauran de presentar-se en el termini que mitjanci entre la data de la disposició anticipada i el final del termini reglamentari de presentació de la declaració corresponent al període impositiu en què es realitzi la disposició anticipada.

  En aquest cas, les quantitats percebudes que excedeixin l'import de les aportacions realitzades, incloent, si escau, les contribucions imputades pel promotor, tributaran com a rendiment de treball durant el període impositiu en què es percebin.

  Excepcionalment

  No obstant això, per tal de facilitar que els afectats per l'erupció volcànica de la illa de La Palma puguin atendre les necessitats sobrevingudes de liquiditat, l'article 11 del Reial Decret llei 20/2021, de 5 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents de suport per a la reparació dels danys ocasionats per les erupcions volcàniques i per a la reconstrucció econòmica i social de la illa de La Palma (BOE de 6 d'octubre), ha establert en tots aquests casos, amb caràcter excepcional i exclusivament durant el període comprès entre el 6 d'octubre de 2021 i el  5 de juliol de 2022, la possibilitat que els partícips de plans de pensions, així com els assegurats dels plans de previsió assegurats i plans de previsió social empresarial i els mutualistes de mutualitats de previsió social puguin disposar anticipadament dels seus drets econòmics en determinats supòsits i fixant un import màxim de disposició.

  Supòsits

  1. Quan siguin titulars d'explotacions agràries, forestals o ramaderes, establiments mercantils, industrials i de serveis, locals de treball i similars, situats en l'àmbit geogràfic d'aplicació del Reial Decret llei 20/2021, de 5 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents de suport per a la reparació dels danys ocasionats per les erupcions volcàniques i per a la reconstrucció econòmica i social de la illa de La Palma, i que hagin patit danys com a conseqüència directa de l'erupció volcànica registrada;

  2. Quan siguin treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre o cessar en l'activitat com a conseqüència directa de l'erupció volcànica registrada;

  3. En el cas de persones treballadores afectades pels expedients de regulació temporal de treball (ERTO) previstos en la disposició addicional cinquena del Reial Decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció del treball, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball;

  4. En el supòsit de pèrdua de l'habitatge habitual, quan la mateixa es trobi situada en l'àmbit geogràfic d'aplicació del Reial Decret llei 20/2021, de 5 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents de suport per a la reparació dels danys ocasionats per les erupcions volcàniques i per a la reconstrucció econòmica i social de la illa de La Palma i hagi patit danys com a conseqüència directa de l'erupció volcànica registrada.

  Atenció: en el cas de les mutualitats de previsió social que actuïn com sistema alternatiu a l'alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Pròpia o Autònoms, no es podran fer efectius els drets econòmics dels productes o assegurances utilitzades per complir amb aquesta funció alternativa.

  Import màxim de disposició

  El límit màxim de disposició per partícip, assegurat o mutualista, per al conjunt de plans de pensions, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i mutualitats de previsió social de què sigui titular i per totes les situacions indicades, serà el resultat de prorratejar l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) anual per a 12 pagues vigent per a l'exercici 2022 (que ascendeix a  8.106,28 euros) multiplicat per tres per a un període màxim de sis mesos computats des del 6 d'octubre de 2021.

  Per tant, (8.106,28 euros x 3) ÷ 12 x 6 =  12.159,42

  Reemborsament de drets consolidats 

  El reemborsament de drets consolidats se subjectarà al règim fiscal establert per a les prestacions dels plans de pensions, això és, tributen com a rendiments del treball imputant-se a l'any en què siguin percebuts.