Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exemple: aportacions a sistemes de previsió social

El senyor S.M.G. solter, va aportar l'any 2021 la quantitat de 2000 euros al pla de pensions del sistema treball promotor del qual és l'empresa en la que treballa. Per part seva, l'empresa va realitzar a favor seu en aquell exercici una contribució empresarial de 4.000 euros a l'esmentat pla de pensions i de 2000 euros a un contracte d'assegurança col·lectiva de dependència que va contractar per instrumentar els compromisos assumits amb el seu personal en el conveni.

Al no poder practicar reducció de la base imposable per la totalitat de les aportacions i contribucions El senyor S.M.G. va sol·licitar, en la seva declaració individual de l'IRPF de l'exercici 2021, reduir en els cinc exercicis següents l'excés pendent que ascendia a 3.500 euros per les aportacions i contribucions al pla de pensions, i 1.500 euros per la contribució empresarial a l'assegurança col·lectiva de dependència.

Pel que fa a l'exercici 2022, el contribuent ha efectuat aportacions al pla de pensions privat per un import de 500 euros. Per part seva, l'empresa ha realitzat contribucions a un Pla de Pensions de treball de la mateixa per un import de 1.500 euros i de 1.000 a l'assegurança col·lectiva de dependència.

A més, l'empresa on treballa El senyor S.M.G ha implantat, d'acord amb els seus treballadors, un "Sistema de Retribució Flexible", en virtut del qual aquests poden substituir retribucions dineràries per retribucions en espècie o retribucions en espècie per unes altres sempre que la xifra total destinat a retribució flexible no superi el 30 per 100 de la seva retribució íntegra anual. En concret, s'ofereix als empleats la possibilitat d'aportar en el seu nom quantitats al mateix pla de pensions del sistema de treball de l'empresa. Amb base a l'anterior, El senyor S.M.G. sol·licita que aportin 2.500 euros al pla de pensions del sistema de treball de l'empresa.

Determinar la reducció aplicable per aportacions a plans de pensions en l'exercici 2022, sabent que els rendiments nets del treball del contribuent ascendeixen a 30.500 euros i coincideix amb  la seva base imposable general que també és de 30.500 euros.

Solució:

BASE IMPOSABLE GENERAL  = 30.500

REDUCCIONS PER APORTACIONS I CONTRIBUCIONS AL PLA DE PENSIONS

Els passos a seguir són els següents:

 1. Comprovar que les quantitats aportades el 2022 no superen les aportacions anuals màximes permeses per l'article 51.6 i la disposició addicional setzena de la Llei de l'IRPF:
  • Aportacions al Pla de pensions individual realitzades el 2022: 500 euros.

   L'import anual màxim conjunt d'aportacions i contribucions empresarials és de 1.500 euros.

   Per tant, les aportacions al Pla de pensions individual realitzades el 2022 es troben dins l'esmentat límit.

  • Contribucions empresarials i aportacions del treballador en el marc del Pla de Retribució flexible realitzades el 2022: 1.500 euros + 2.500 euros.

   El límit anterior (1.500 euros) s'incrementa en 8.500 euros sempre que tal increment provingui de contribucions empresarials a sistemes de treball o d'aportacions del treballador al mateix sistema de treball per un import igual o inferior a tals contribucions empresarials.

   Quant a les aportacions del treballador al pla de pensions de treball (2.500 euros):

   • Fins a 1.500 euros, que és l'import de les contribucions empresarials, s'inclourien en l'increment del límit.

   • Els 1.000 euros restants (2.500 – 1.500), que són els que excedeixen l'import de les contribucions empresarials, se'ls aplica el límit general tenint en compte que aquest, el límit general, ja ha estat minorat en l'import de les aportacions al Pla de Pensions Individual (1.500 – 500= 1.000).

   Per tant, totes les quantitats per aportacions i contribucions es troben dins el límit anual.

  • Primes a assegurances col·lectives de dependència realitzades el 2022: 1.000 euros.

   Per a assegurances col·lectives de dependència s'estableix un límit addicional de 5.000 euros anuals per a les primes satisfetes per l'empresa. Després, les primes satisfetes el 2022 es troben dins aquest límit.

 2. Determinació del límit màxim conjunt per a les reduccions :

  Com a límit màxim conjunt per a les reduccions (tant dels excessos corresponents a l'exercici 2021 com per les aportacions i contribucions a plans de pensions realitzades en l'exercici 2022) s'aplica la menor de les següents quantitats:

  1. Límit percentual: 30% s/30.500 euros dels rendiments nets de treball = 9.150 euros.

  2. Límit d'aportacions i contribucions: 10.000 euros per aportacions i contribucions + 5.000 euros per assegurances col·lectives de dependència.

   • 1.500 euros anuals per aportacions i contribucions.

   • Increment de l'import anterior en 8.500 euros, sempre que tal increment provingui de contribucions empresarials, o d'aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per un import igual o inferior a la respectiva contribució empresarial.

   • Addicionalment, 5.000 euros per les contribucions a l'assegurança col·lectiva de dependència.

  3. L'import de la base imposable general del contribuent (30.500 euros)

   Tingui-se en compte que la base imposable no pot resultar negativa com a conseqüència de les reduccions per la qual cosa l'import de la base imposable general ha de tenir-se en compte també com a límit de la reducció.

  Per tant , en aquest cas el límit màxim conjunt de la reducció serà el limiti percentual del 30 per 100 sobre els rendiments de treball que ascendeix a 9.150 euros.

 3. Reducció dels excessos corresponent a l'exercici anterior 2021: 5.000 euros

  L'import pendent de reduir procedent de 2021, que ascendeix a 5.000 euros (3.500 euros per aportacions i contribucions i 1.500 per contribucions a l'assegurança col·lectiva de dependència) no supera el límit màxim conjunt de reducció aplicable el 2022 (que és de 9.150 euros) i s'aplica en primer lloc sobre la base imposable i pel seu import total.

  Una vegada aplicat l'excés de l'exercici 2021, l'import amb dret a reduir en la base imposable per les aportacions i contribucions corresponents a l'exercici 2022 no pot superar 4.150 euros (9.150 límit màxim conjunt – 5.000 excessos exercici anterior).

 4. Reducció per aportacions i contribucions corresponent a l'exercici 2022: 4.150 euros

 5. Quantitats amb dret a reducció per aportacions i contribucions de 2022:

  • Quantitats procedents d'aportacions: 500 euros.

  • Quantitats procedents de contribucions empresarials: 1.500 euros.

  • Quantitats aportades pel treballador en concepte de Retribució Flexible: 2.500 euros.

  • Quantitats procedents de contribucions a l'assegurança col·lectiva de dependència: 1.000 euros.

  Total aportat: 5.500 euros.

Del total aportat el 2022, 5.500 euros, només és possible reduir fins a 4.150 euros (9.150 euros – 5.000 euros d'excessos procedents de l'exercici 2021), que es reparteixen de la següent manera:

 • Per aportacions i contribucions empresarials 4.150 euros.

 • Per contribucions a assegurances col·lectives de dependència: 0 euros.

Nota: quant al repartiment dels 4.150 euros es redueixen en primer lloc les aportacions i contribucions empresarials per ser més beneficiós per al contribuent en la mesura en què per a les assegurances col·lectives de dependència existeix un límit propi, però res no impedeix que el contribuent apliqui primer les quantitats corresponents a aquestes primes.

BASE LIQUIDABLE GENERAL (30.500 – 9.150) = 21.350

EXCESSOS DE L'EXERCICI 2022 A REDUIR EN ELS 5 EXERCICIS SEGÜENTS

En reduir 4.150 euros en concepte d'aportacions i contribucions, quedarien pendents per als cinc exercicis següents els següents imports, complimentant els subapartats corresponents dels Annexos C.3 i C.4 de la declaració:

 • 4.500 euros aportats - 4.150 (romanent del límit conjunt) = 350 euros d'aportacions i contribucions.

 • 1.000 euros de contribucions a assegurances col·lectives de dependència.

Atès que en exercicis futurs l'aplicació d'excessos no requereix distingir entre aportacions i contribucions, no es precisa conèixer quina part correspon a cada concepte; tan sols les contribucions a assegurances col·lectives de dependència tenen un límit diferenciat.

En resum:

Base imposable general = 30.500

Reducció per aportacions i contribucions empresarials a plans de pensions:
 • Reducció d'excessos 2021 = -5.000

 • Romanent de base imposable (30.000 - 5.000) =  25.500

 • Reducció per aportacions i contribucions 2022 (*) =  -4.150

  • Aportacions realitzades (500 + 1.500 + 2.500 + 1.000) = 5.500

  Aportacions realitzades = 500

  Contribucions empresarials = 1.500

  Retribució flexible = 2.500

  A l'assegurança col·lectiva de dependència  = 1.000

  • Límit aplicable = 4.150

Base liquidable general (30.500 - 5.000 - 4.150) = 21.350

Excessos de l'exercici 2022:

Per aportacions i contribucions = 350

Per contribucions a assegurances col·lectives de dependència = 1.000

(*) L'import corresponent al romanent del límit conjunt és inferior a la suma de les aportacions i contribucions realitzades el 2022 al conjunt d'instruments de previsió social, per la qual cosa només podrà reduir-se fins aquest import, 4.150 euros, quedant pendent de reducció per als 5 exercicis següents l'excés tal com es va concretar amb anterioritat.