Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

3. Primes satisfetes als plans de previsió assegurats

Els plans de previsió assegurats, primes de les quals poden ser objecte de reducció de la base imposable general,  es defineixen legalment com contractes d'assegurança que han de complir els següents requisits :

 1. El contribuent haurà de ser el prenedor, assegurat i beneficiari.

  No obstant això, en el cas de defunció, podrà generar dret a prestacions en els termes previstos en la normativa reguladora dels plans i fons de pensions.

 2. Les contingències cobertes hauran de ser únicament les previstes en l'article 8.6 del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre (jubilació, incapacitat laboral total i permanent per a la professió habitual o absoluta i permanent per a qualsevol treball, i la gran invalidesa; defunció del partícip o beneficiari i dependència severa o gran dependència del partícip), havent de tenir com cobertura principal la de jubilació en els termes establerts en l'article 49.1 del Reglament de l'IRPF.

  només es permetrà la disposició anticipada, total o parcial, en aquests contractes, en els supòsits previstos en l'article 8.8 del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions (desocupació de llarga durada, malaltia greu i a partir de 2025 per aportacions amb 10 anys d'antiguitat).

  No obstant això, i per tal de facilitar que els afectats per l'erupció volcànica de la illa de La Palma puguin atendre les necessitats sobrevingudes de liquiditat, l'article 11 del Reial Decret llei 20/2021, de 5 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents de suport per a la reparació dels danys ocasionats per les erupcions volcàniques i per a la reconstrucció econòmica i social de la illa de La Palma (BOE de 6 d'octubre), ha establert, amb caràcter excepcional i exclusivament durant el període comprès entre el 6 d'octubre de 2021 i el  5 de juliol de 2022, la possibilitat que els assegurats dels plans de previsió assegurats puguin disposar anticipadament en determinats supòsits dels seus drets consolidats en aquests plans, fixant les condicions i l'import màxim de la disposició. Els supòsits per disposar anticipadament dels drets consolidats es comenten en aquest Capítol, dins les normes comunes aplicables a les aportacions a sistemes de previsió social, en l'apartat sobre disposició anticipada de drets consolidats.

  El dret de disposició anticipada en els plans de previsió assegurats es valorarà per l'import de la provisió matemàtica a la que no es podran aplicar penalitzacions, despeses o descomptes. No obstant això, en cas que l'entitat compti amb inversions afectes el dret de disposició anticipada es valorarà pel valor de mercat dels actius assignats.

 3. Els plans de previsió assegurats tindran obligatòriament que oferir una garantia d'interès i utilitzar tècniques actuarials.

 4. En el condicionat de la pòlissa ha de constar de manera expressa i destacada que es tracta d'un pla de previsió assegurat.

 5. Els prenedors dels plans de previsió assegurats podran, mitjançant decisió unilateral, mobilitzar la seva provisió matemàtica a un altre pla de previsió assegurat del que siguin prenedors, o a un o diversos plans de pensions del sistema individual o associat dels que siguin partícips. Una vegada assolida la contingència, la mobilització només serà possible si les condicions del pla el permeten.

  El procediment per efectuar la mobilització de la provisió matemàtica es regula en l'article 49.3 del Reglament de l'IRPF .