Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exemple 4. Matrimoni amb fills comuns i ascendents que conviuen amb ells, residents en la Comunitat Autònoma d'Andalucía

El matrimoni format pel senyor T.V.Z i la senyora M.G.M., de 46 i 50 anys d'edat, respectivament. La senyora M.G.M. té reconegut un grau de discapacitat del 34 per 100. 

Amb el matrimoni conviuen els seus dos fills. El major té 15 anys i el segon 10 anys. Ambdós són estudiants, i depenen econòmicament d'ells.

En el domicili del matrimoni viuen també  els pares de la senyora M.G.M. La mare, de 70 anys d'edat, obtenen rendes que són procedents exclusivament d'una pensió contributiva per incapacitat permanent absoluta que percep de la Seguretat Social, sense que tingui el corresponent certificat de discapacitat emesa per l'organisme corresponent. El pare, de 77 anys, pensionista, han percebut el 2022 rendiments del treball que ascendeix  a 22.800 euros

Determinar l'import del mínim personal i familiar d'ambdós cònjuges en  el supòsit de tributació individual i de tributació conjunta de la unitat familiar a l'efecte del càlcul del gravamen estatal i del gravamen autonòmic.

Solució:

Nota prèvia: la Comunitat Autònoma d'Andalucía ha exercit competències normatives en la regulació de les quanties del mínim personal i familiar, incrementant els imports dels mínims personals i familiars fixats en la Llei de l'IRPF.

1. Tributació individual del senyor T.V.Z: (1)

Mínim estatal

Mínim autonòmic

Mínim del contribuent 5.550 Mínim del contribuent 5.790
Mínim per descendents  Fill 1r (15 anys) (50% s/2.400) 1.200 Mínim per descendents Fill 1r (15 anys) (50% s/2.510) 1.255
Fill 2n (10 anys) (50% s/2.700) 1.350 Fill 2n (10 anys) (50% s/2.820) 1.410
Total mínim per descendents 2.550 Total mínim per descendents 2.665
 Total mínim personal i familiar 8.100  Total mínim personal i familiar 8.455

Nota a l'exemple:

(1) Tant en la determinació del mínim per contribuent com per descendents s'han aplicat  els imports autonòmics establerts en l'article  23 bis de la Llei 5/2021, de 20 d'octubre, de Tributs Cedits de la Comunitat Autònoma d'Andalucía. A més, el senyor T.V.Z no aplica el mínim per ascendents.(Tornar)

2. Tributació individual de  la senyora M.G.M.:(2)

Mínim estatal

Mínim autonòmic

Mínim del contribuent 5.550 Mínim del contribuent 5.790

Mínim per descendents 

Fill 1r (15 anys) (50% s/2.400) 1.200

Mínim per descendents

Fill 1r (15 anys) (50% s/2.510) 1.255
Fill 2n (10 anys) (50% s/2.700) 1.350 Fill 2n (10 anys) (50% s/2.820) 1.410
Total mínim per descendents 2.550 Total mínim per descendents 2.665

Mínim per ascendents 

Mare de la senyora M.G.M (70  anys)  1.150

Mínim per ascendents

Mare de la senyora M.G.M (70  anys) 1.200

Mínim per  discapacitat

Del contribuent (la senyora M.G.M. amb un grau del 34%) 3.000

Mínim per  discapacitat

Del contribuent (la senyora M.G.M. amb un grau del 34%) 3.130
De l'ascendent (se li reconeix un grau del 33% per pensió d'incapacitat permanent absoluta de S.Social) 3.000 De l'ascendent (se li reconeix un grau del 33% per pensió d'incapacitat permanent absoluta de S.Social) 3.130
Total mínim per  discapacitat 6.000 Total mínim per  discapacitat 6.260
 Total mínim personal i familiar 15.250  Total mínim personal i familiar 15.915

Nota a l'exemple:

(2) Tant en el mínim per contribuent, per descendents i per ascendent com en el mínim per discapacitat, del contribuent i ascendent, s'han aplicat els imports autonòmics establerts en l'article 23 bis de la Llei 5/2021, de 20 d'octubre, de Tributs Cedits de la Comunitat Autònoma d'Andalucía. 

Respecte al mínim per ascendents, ha de tenir-se en compte que la pensió per incapacitat permanent absoluta que percep la mare de la senyora M.G.M. està exempta d'acord amb el que disposa l'article 7.f) de la Llei IRPF i que, per això, en ser la seva única renda compleix amb el requisit de no haver obtingut en l'exercici rendes superiors a 8.000 euros anuals, excloses les exemptes de l'impost, i, també amb el requisit de no presentar en l'exercici declaració de l'IRPF amb rendes superiors a 1.800 euros. Tanmateix, el pare superaria el nivell de renda exigit per a l'aplicació del mínim per ascendents.

D'altra banda respecte al mínim per discapacitat per ascendent corresponent a la mare de la senyora M.G.M., si bé la manera d'acreditar el grau de discapacitat és a través dels certificats expedits per l'Institut de Migracions i Serveis Socials o l'òrgan competent de les Comunitats Autònoma, l'article 60 de la Llei d'IRPF considerarà acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 33% en el cas dels pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa, per la qual cosa és procedent la seva aplicació reconeixent una discapacitat del 33%.  (Tornar)

1. Tributació conjunta de la unitat familiar (3)

Mínim estatal

Mínim autonòmic

Mínim del contribuent 5.550 Mínim del contribuent 5.790

Mínim per descendents 

Fill 1r (15 anys)  2.400

Mínim per descendents 

Fill 1r (15 anys)  2.510
Fill 2n (10 anys)  2.700 Fill 2n (10 anys)  2.820
Total mínim per descendents 5.100 Total mínim per descendents 5.330

Mínim per ascendents 

Mare de la senyora M.G.M (70  anys)  1.150

Mínim per ascendents

Mare de la senyora M.G.M (70  anys) 1.200

Mínim per  discapacitat

Del contribuent (la senyora M.G.M. amb un grau del 34%) 3.000

Mínim per  discapacitat

Del contribuent (la senyora M.G.M. amb un grau del 34%) 3.130
De l'ascendent (se li reconeix un grau del 33% per pensió d'incapacitat permanent absoluta de S.Social) 3.000 De l'ascendent (se li reconeix un grau del 33% per pensió d'incapacitat permanent absoluta de S.Social) 3.130
Total mínim per  discapacitat 6.000 Total mínim per  discapacitat 6.260
 Total mínim personal i familiar 17.800  Total mínim personal i familiar 18.580

Nota a l'exemple:

(3) Tant en el mínim per contribuent, per descendents i per ascendent com en el mínim per discapacitat, del contribuent i ascendent, s'han aplicat els imports autonòmics establerts en l'article 23 bis de la Llei 5/2021, de 20 d'octubre, de Tributs Cedits de la Comunitat Autònoma d'Andalucía.

Així mateix, respecte al mínim per ascendents i per discapacitat d'ascendents tingui-se en compte l'indicat en la nota 2.

Finalment, assenyalar que, independentment del nombre de membres integrats en la unitat familiar, el mínim del contribuent és, en qualsevol cas, de 5.550 euros anuals (mínim estatal) i 5.790 (mínim autonòmic per a residents en la Comunitat Autònoma d'Andalucía). No obstant això, en la tributació conjunta de la unitat familiar podrà reduir-se la base imposable en 3.400 euros anuals amb caràcter previ a les reduccions legalment establertes. Vegeu, pel que fa al cas, el Capítol 13  anterior en què es comenten les reduccions de la base imposable general i de l'estalvi.(Tornar)