Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Import de la deducció i incompatibilitats amb els restants deduccions per obres de millora d'eficiència energètica

Import de la deducció

A. Base de la deducció

La base d'aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats satisfetes, casella [1660] mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en compte en entitats de crèdit, a les persones o entitats que realitzin tals obres, així com a les persones o entitats que expedeixin els esmentats certificats.

No obstant això, es descomptaran aquelles quanties que, si escau, haguessin estat subvencionades a través d'un programa d'ajuts públiques o fossin a ser-ho en virtut de resolució definitiva de la concessió de tals ajuts.

Si es practica la deducció en la corresponent declaració de l'IRPF i, amb posterioritat, es concedeix una subvenció de la qual quantia es corresponen amb quantitats que hagin format part de la base de la deducció, s'haurà de regularitzar la situació tributària de manera que no s'incloguin en la base de la deducció les quanties corresponents a aquesta subvenció (tenint com a límit la base màxima anual de deducció). Per fer-ho, d'acord amb l'article 59 del Reglament de l'IRPF, s'afegirà a la quota líquida estatal de la declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici en què s'hagin concedit la subvenció l'import de la deducció practicada indegudament.

Atenció: en cap cas, donaran dret a practicar deducció les quantitats satisfetes mitjançant entregues de diners de curs legal.

A aquests efectes, es consideraran com quantitats satisfetes per les obres realitzades aquelles necessàries per a la seva execució, incloent els honoraris professionals, costos de redacció de projectes tècnics, direcció d'obres, cost d'execució d'obres o instal·lacions, inversió en equips i materials i unes altres despeses necessaris per al seu desenvolupament, així com l'emissió dels corresponents certificats d'eficiència energètica.

Atenció: en qualsevol cas, no es consideraran en aquestes quantitats els costos relatius a la instal·lació o substitució d'equips que utilitzin combustibles d'origen fòssil.

En el cas d'habitatges de naturalesa de guanys, les quantitats satisfetes amb càrrec a la societat de guanys per un matrimoni en règim de societat legal de guanys, s'atribuiran a cada cònjuge al 50 per 100.

En cas d'habitatge de titularitat compartida, cada copropietari de l'habitatge podrà practicar la deducció per les quantitats que hagi satisfet per la realització de les obres en la part que proporcionalment es correspongui amb el seu percentatge de titularitat en l'habitatge habitual, amb independència, de què la factura corresponent a les obres s'hagi expedit únicament a nom d'un dels cotitulars de l'habitatge.

B. Base màxima de deducció

La base màxima anual d'aquesta deducció serà de 5.000 euros.

Aquest límit és idèntic en tributació individual i en conjunta.

C. Percentatge de deducció

El percentatge de deducció aplicable sobre la base de deducció, en els termes anteriorment comentats, és el 20 per 100.

Incompatibilitats

En cap cas, una mateixa obra realitzada en un habitatge donarà dret a aquesta deducció i a la deducció “Per obres de millora que redueixin el consum d'energia primària no renovable ” examinada  en l'apartat 2).

Tampoc resultarà d'aplicació en aquells casos en els que la millora acreditada i les quanties satisfetes corresponguin a actuacions realitzades en el conjunt de l'edifici i sigueu procedents l'aplicació de la deducció “Per obres de rehabilitació energètica d'edificis ”(examinada en l'apartat 3).