Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Import de la deducció i incompatibilitats amb els restants deduccions per obres de millora d'eficiència energètica

Import de la deducció

A. Base de la deducció

 • Per a l'exercici 2022  la base d'aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats satisfetes, casella [1677] de la declaració, mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit, a les persones o entitats que realitzin tals obres, així com a les persones o entitats que expedeixin els esmentats certificats.

  No obstant això, es descomptaran aquelles quanties que, si escau, haguessin estat subvencionades a través d'un programa d'ajuts públiques o fossin a ser-ho en virtut de resolució definitiva de la concessió de tals ajuts.

  Si es practica la deducció en la corresponent declaració de l'IRPF i, amb posterioritat, es concedeix una subvenció de la qual quantia es corresponen amb quantitats que hagin format part de la base de la deducció, s'haurà de regularitzar la situació tributària de manera que no s'incloguin en la base de la deducció les quanties corresponents a aquesta subvenció (tenint com a límit la base màxima anual de deducció). Per fer-ho, d'acord amb l'article 59 del Reglament de l'IRPF, s'afegirà a la quota líquida estatal de la declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici en què s'hagin concedit la subvenció l'import de la deducció practicada indegudament.

  Atenció: en cap cas, donaran dret a practicar deducció les quantitats satisfetes mitjançant entregues de diners de curs legal.

  A aquests efectes, es consideraran com quantitats satisfetes per les obres realitzades aquelles necessàries per a la seva execució, incloent els honoraris professionals, costos de redacció de projectes tècnics, direcció d'obres, cost d'execució d'obres o instal·lacions, inversió en equips i materials i unes altres despeses necessaris per al seu desenvolupament, així com l'emissió dels corresponents certificats d'eficiència energètica.

  Atenció: en qualsevol cas, no es consideraran en aquestes quantitats els costos relatius a la instal·lació o substitució d'equips que utilitzin combustibles d'origen fòssil.

  En el cas d'habitatges de naturalesa de guanys, les quantitats satisfetes amb càrrec a la societat de guanys per un matrimoni en règim de societat legal de guanys, s'atribuiran a cada cònjuge al 50 per 100.

  En cas d'habitatge de titularitat compartida, cada copropietari de l'habitatge podrà practicar la deducció per les quantitats que hagi satisfet per la realització de les obres en la part que proporcionalment es correspongui amb el seu percentatge de titularitat en l'habitatge habitual, amb independència, de què la factura corresponent a les obres s'hagi expedit únicament a nom d'un dels cotitulars de l'habitatge

 • Obres dutes a terme per una Comunitat de propietaris

  En aquest cas, els referits mitjans de pagament (targetes de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit) han de ser utilitzats per la comunitat de propietaris en satisfer les obres a les persones o entitats que realitzin les mateixes.

  Aquesta deducció per obres de millora s'aplica sobre les quantitats satisfetes,  sense que la normativa reguladora de la mateixa estableixi regles especials per als casos en què s'utilitzi finançament aliè.

  La quantia susceptible de formar la base de la deducció de cada contribuent, vindrà determinada pel resultat d'aplicar a les quantitats satisfetes per la comunitat de propietaris, el coeficient de participació que tingués en la mateixa.

  Si en la factura s'identifica a la comunitat de propietaris com a destinatària final, el contribuent podrà justificar la inversió i despesa realitzada mitjançant els rebuts emesos per la comunitat en els que se li exigeixi el pagament de les quantitats que proporcionalment li corresponguin, els documents acreditatius del pagament de les mateixes, els documents justificatius de les obres realitzades i altres mitjans de prova admesos en Dret.

B. Base màxima de deducció

La base màxima anual per declaració d'aquesta deducció serà de 5.000 euros anuals.

C. Excés sobre la base màxima de deducció, trasllat als quatre exercicis següents i base màxima acumulada de la deducció

Les quantitats satisfetes no deduïdes (bases pendents de deducció) per excedir la base màxima anual de deducció podran deduir-se, amb el mateix límit, en els quatre exercicis següents, sense que en cap cas la base acumulada de la deducció pugui excedir 15.000 euros (límit màxim plurianual).

Important: les quantitats satisfetes el 2021 pendents d'aplicació al principi del període 2022 es consignarà en la casella [1854],  les que s'apliquin  en l'exercici en la casella  [1855] i  les pendents d'aplicar en exercicis futurs en la casella [1856], en l'Annex  C.4 de la declaració. En el cas de les quantitats satisfetes el 2022 amb dret a la deducció el seu  import es consigna en la casella [1677] de l'Annex A.2  i la pendent d'aplicar en exercicis futurs en la casella [1857] de l'Annex  C.4 de la declaració.

D. Porcentaje de deducció

El percentatge de deducció aplicable sobre la base de deducció, en els termes anteriorment comentats, és el 60 per 100.

Incompatibilitats

Aquesta deducció resultarà incompatible amb les deduccions “Per obres de millora que redueixin la demanda de calefacció i refrigeració” i “Per obres de millora que redueixin el consum d'energia primària no renovable” en aquells casos en els que la millora acreditada i les quanties satisfetes corresponguin a actuacions realitzades en el conjunt de l'edifici.