Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per despeses per a contractació de personal per a l'atenció de familiars afectats per la COVID-19

Normativa: Disposició transitòria primera.Una  Llei 2/2021, de 29 de gener, de Mesures Fiscals i Administratives per a l'any 2021 (BOR 1 de febrer de 2021) de la Comunitat Autònoma de La Rioja

Atenció: aquesta deducció només  és aplicable en els exercicis 2020, 2021 i 2022. Per tant, aquest serà l'últim exercici d'aplicació de la deducció.

La disposició transitòria única de la Llei 7/2021, de 27 de desembre, de mesures fiscals i administratives per a l'any 2022. va estendre l'aplicació d'aquesta deducció, inicialment prevista només per a 2020 i 2021, a l'exercici 2022.

Quantia i límit de la  deducció

 • El 15 per 100 de  les quantitats satisfetes durant el període impositiu per la contractació de personal per a l'atenció d'ascendents o descendents afectats per COVID-19:

  • com a conseqüència del resultat positiu dels mateixos en proves de COVID-19 des del 14 de març de 2020 inclusivament o

  • per haver romàs en quarantena des de la fi de l'estat d'alarma d’ara endavant.

  Es tindrà dret a la deducció per totes les quantitats abonades a partir del moment en què es produeixin qualsevol d'aquelles situacions.

 • L'import de la deducció no podrà superar 300 euros per contribuent.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que el contribuent exerceixi una activitat laboral, per compte propi o aliè, fora del domicili familiar, com a mínim durant el període en el que es trobi contractat el personal destinat a l'atenció del seu familiar

  Si els progenitors exerceixen una activitat fora del domicili familiar només durant una part del període en què es trobi contractat el personal destinat a la seva atenció, es podrà aplicar la deducció per les quantitats satisfetes durant la part del mateix en la que es compleixi el requisit de realització d'una activitat.

  Perquè s'entengui complert el requisit de realitzar una activitat per compte aliè és necessari que l'activitat sigui remunerada. En el cas d'activitat per compte propi és necessari que-per qualsevol mitjà de prova - es demostri l'exercici d'aquesta activitat.

  S'entén complert el requisit de realització d'una activitat per compte propi quan la mateixa es realitzi a través d'una entitat en règim d'atribució de rendes

 • Que s'acrediti l'existència d'una persona amb contracte laboral i alt a Seguretat Social en l'epígraf corresponent a Empleats del llar-cuidador de famílies o similar per a l'atenció dels menors o gent gran.

  Precisions:

  1. El contribuent amb dret a aplicar la deducció serà aquell que hagi contractat el personal per a l'atenció de familiars, aboneu les despeses i figuri donat d'alta a la Seguretat Social com a titular de la llar familiar (llevat que s'hagi contractat al personal a través d'una empresa).

  2. Tractant-se de cònjuges (o membres d'una parella), si ambdós han contractat personal per a l'atenció de familiars (de forma simultània o successiva) i compleixen els requisits de treballar o realitzar una activitat fora de la llar familiar i de tenir dret al mínim per descendents, els dos tindran dret a aplicar la deducció per les quantitats que abonin.

  Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de fer constar el NIF de la persona o persones empleades per a l'atenció dels familiars afectats per la COVID-19, en la casella [1168] de l'annex B.6 de la declaració.

 • Aquest contracte haurà d'haver estat realitzat durant el període comprès a partir del 14 de març de 2020 inclusivament, com a conseqüència del resultat positiu en proves de COVID-19 dels ascendents o descendents des d'aquella mateixa data o bé per quarantena dels mateixos des de la fi d'estat d'alarma d’ara endavant.

 • Que es tingui dret al   mínim per ascendents  o descendent s en la declaració d' IRPF de les persones per a atenció del qual es contracta el personal abans esmentat.

 • Haurà d'acreditar-se, de qualsevol manera possible, que l'ascendent o descendent han donat resultat positiu en el test de COVID-19 o han estat objecte de confinament per contacte amb persones o col·lectius de risc.

Recordi: aquesta mesura serà d'aplicació als contractes formalitzats a partir del 14 de març de 2020 inclusivament.