Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Deducció per doble imposició en els supòsits d'imputacions de rendes per la cessió de drets d'imatge

Normativa: Art. 92.4 Llei IRPF

En els supòsits d'imputació de rendes per la cessió de drets d'imatge, els impostos que poden deduir per aquest concepte els declarants que hagin inclòs les rendes derivades d'aquesta cessió són els següents:

  1. L'impost personal pagat, a Espanya o a l'estranger, per la persona o entitat primera cessionària dels drets d'imatge en la part que correspongui a la part de la renda neta derivada de la quantia que hagi estat objecte d'inclusió en aquest exercici.

  2. L'impost o gravamen efectivament satisfet a l'estranger per raó de distribució dels dividends o participacions en beneficis distribuïts per la primera cessionària, sigui conforme a un conveni per evitar la doble imposició o d'acord amb la legislació interna del país o territori de què es tracti, en la part que correspongui a la quantia inclosa en la seva base imposable pel declarant.

  3. L'impost personal de naturalesa anàloga a l'impost sobre la renda satisfeta per la persona física titular de la imatge a l'estranger o a Espanya com a contribuent de l'Impost sobre la Renda de no Residents que correspongui a la contraprestació obtinguda com a conseqüència de la primera cessió dels drets d'imatge a la cessionària.

Aquestes deduccions es practicaran encara que els impostos corresponguin a períodes impositius diferents d'aquell en què es va realitzar la inclusió.

Important: en cap cas, podran deduir-se els impostos satisfets en països o territoris qualificats de jurisdiccions no cooperatives.

A aquests efectes assenyalar que la disposició addicional primera de la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal (BOE de 30 de novembre), després de la modificació introduïda per l'article setzè de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal (BOE de 10 de juliol), conté la definició de països i territoris que tenen la consideració de jurisdiccions no cooperatives que substitueix a la de paradisos fiscals, a països o territoris amb els que no existeixi efectiu intercanvi d'informació, o de nul·la o baixa tributació.

Ara bé, mentre no s'aprovi per Ordre Ministerial els països o territoris que tenen la consideració de jurisdicció no cooperativa, tindran aquesta consideració els països o territoris previstos en el Reial decret 1080/1991, de 5 de juliol, pel qual es determinen els països o territoris que es consideren com paradisos fiscals.

Límit màxim

L'import d'aquestes deduccions no podrà excedir, en el seu conjunt, de la quota íntegra que correspongui satisfer a Espanya per la imputació de renda per la cessió de drets d'imatge inclosa en la base imposable.