Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Qüestions generals

Quan les deduccions que sigui procedent regularitzar en la declaració corresponent a aquest exercici s'haguessin practicat en declaracions de diferents exercicis, els interessos de demora hauran de determinar-se per separat respecte de les quantitats deduïdes en cada declaració, traslladant posteriorment la suma a la casella que correspongui de les reflectides en la declaració amb els números [0573], [0576], [0578] i [0581].

  • Si les declaracions en què s'haguessin practicat les esmentades deduccions van resultar per ingressar, els interessos de demora corresponents a les quantitats deduïdes a cadascuna d'elles es determinaran en funció del temps transcorregut entre la data de venciment del termini de declaració de l'exercici de què es tracti i la data en què es presenti la declaració de l'exercici 2022.
  • Si com a resultat de la declaració en la que es van practicar les deduccions que ara es restitueixen es va obtenir una devolució, el període de demora es computarà des de l'endemà a la data en què aquesta s'hagués percebut fins a la data de presentació de la declaració de l'exercici 2022.