Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exemple: càlcul d'interessos de demora per deduccions indegudes

El senyor R.I.T. per  comprar un habitatge de nova construcció sobre pla va subscriure el 28 de novembre de 2012 un contracte privat de compravenda amb la promotora "ZZ" en el que s'establia el següent calendari de pagaments: Un primer pagament a compte de 9.000 euros a la data de signatura del contracte privat i 3 pagaments anuals de 6.000 euros, essent l'últim venciment el 5 de novembre de 2015 i la resta 173.000 euros a l'entrega de l'habitatge l'octubre de 2016 mitjançant la subscripció d'un préstec hipotecari.

No obstant això, per circumstàncies excepcionals no imputables al contribuent es van paralitzar les  obres sent procedent  El senyor R.I.T.  a sol·licitar  de l'Administració tributària una ampliació del termini de quatre anys per a la  finalització de les obres. Aquesta ampliació  se li va concedir per tres anys més,  raó per la qual l'any 2016, 2017 i 2018 no va entregar quantitat alguna ni practico deducció.

Finalitzades les obres el 2019 es va signar l'escriptura pública de compravenda el 14 d'octubre de 2019  i el novembre d'aquest any el senyor R.I.T es trasllada a la mateixa. No obstant això, per motius econòmics l'1 de febrer de 2022  procedeix al seu lloguer incomplint el requisit de què aquest habitatge constitueixi la seva residència durant un termini continuat de, com a mínim, tres anys i, en conseqüència, perdent el dret a les deduccions practicades.

Les quantitats invertides i les deduccions practicades han estat:

Any

Quantitats invertides

Deduccions practicades

2012 9.000 euros 1.350 euros (15%)
2013 6.000 euros 900 euros (15%)
2014 6.000 euros 900 euros (15%)
2015 6.000 euros 900 euros (15%)
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 9.040 euros 1.356 euros (15%)
2020 9.040 euros 1.356 euros (15%)
2021 9.040 euros 1.356 euros (15%)

En quina quantitat haurà d'incrementar la quota líquida estatal i autonòmica de la declaració de 2022, si aquesta declaració es presenta i ingressa el dia 30 de juny de 2023 i, en relació amb  les declaracions en les que va practicar la deducció, la de l'exercici 2012 va resultar per retornar i aquesta devolució es va produir el dia 29 de novembre de 2013, mentre que les dels exercicis 2013, 2014, 2015, 2019, 2020 i 2021 van ser positives?

Solució:

1. Import de les deduccions indegudes

El contribuent ha incomplert el requisit de què l'habitatge constitueixi la seva residència habitual durant un termini continuat de, com a mínim, tres anys.

Per consegüent, l'import de les deduccions que és procedent reintegrar és:

 • Deducció practicada en la declaració de 2012: 1.350,00

 • Deducció practicada en la declaració de 2013: 900,00

 • Deducció practicada en la declaració de 2014: 900,00

 • Deducció practicada en la declaració de 2015: 900,00

 • Deducció practicada en la declaració de 2016: 0,00

 • Deducció practicada en la declaració de 2017: 0,00

 • Deducció practicada en la declaració de 2018: 0,00

 • Deducció practicada en la declaració de 2019: 1.356,00

 • Deducció practicada en la declaració de 2020: 1.356,00

 • Deducció practicada en la declaració de 2021: 1.356,00

 • Total 8.118,00

Del total de les deduccions indegudes:

 • La suma dels imports de les deduccions practicades en les declaracions de 2012, 2013, 2014, 2015,  2019, 2020 i 2021 corresponents al tram estatal (50% s/8.118,00 = 4.059,00) incrementarà la quota líquida estatal,

 • La suma dels imports de les deduccions practicades en les declaracions de 2012, 2013, 2014, 2015, 2019, 2020 i 2021 corresponents al tram autonòmic (50% s/8.118,00 = 4.059,00) incrementarà la quota líquida autonòmica.

A aquestes quantitats caldrà afegir els corresponents Interessos de demora, calculats per separat per a les quantitats deduïdes a cadascun dels exercicis.

2. Import dels Interessos de demora

Advertència : para el càlcul dels Interessos de demora del període comprès 01-01-23 al 30-06-23 s'ha aplicat el 4,0625 per 100, que és el tipus d'interès de demora aprovat per la disposició addicional quaranta-dosena de la  Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 2023 (BOE de 24 de desembre).

2.1 Interessos de demora corresponents a la deducció indeguda de 2012 (1.350 euros)

a. Període inicial: del 30-11-13 al 31-12-13 (32 dies)

És el període comprès entre l'endemà a la data en què es va produir la devolució que va ser el dia 30 de novembre de 2013 i l'últim dia d'aquest any. El tipus d'interès de demora vigent en aquesta data era el 5 per 100:

 • Interessos de demora: (1.350 x 5 ÷ 100) x 32 ÷ 365 = 5,92

b. Període intermedi: del 01-01-14 al 31-12-22 (3.287 dies)

És el període comprès entre el dia 1 de gener de 2014 i 31 de desembre de 2022. El tipus d'interès de demora vigent l'any 2014 era el 5 per 100, el 2015 era el 4,375 per 100 i el 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 el 3,750 per 100. Per tant:

 • Interessos de demora any 2014: (1.350 x 5 ÷100) = 67,50
 • Interessos de demora any 2015: (1.350 x 4,375 ÷ 100) = 59,06
 • Interessos de demora any 2016: (1.350 x 3,75 ÷ 100) = 50,63
 • Interessos de demora any 2017: (1.350 x 3,75 ÷ 100) = 50,63
 • Interessos de demora any 2018: (1.350 x 3,75 ÷ 100) = 50,63
 • Interessos de demora any 2019: (1.350 x 3,75  ÷ 100) = 50,63
 • Interessos de demora any 2020: (1.350 x 3,75  ÷ 100) = 50,63
 • Interessos de demora any 2021: (1.350 x 3,75 ÷ 100) = 50,63
 • Interessos de demora any 2022: (1.350 x 3,75 ÷ 100) = 50,63
 • Total (67,50+59,06+50,63+50,63+50,63+50,63+50,63+50,63 +50,63) = 480,97

c. Període final: del 01-01-23 al 30-06-23  (181 dies)

És el període comprès entre el dia 1 de gener de 2023  i el dia de presentació de la declaració de l'IRPF de l'exercici  2023, en aquest cas, el 30 de juny de  2023. El tipus d'interès de demora vigent el 2023 és el 4,0625 per 100.

 • Interessos de demora: (1.350 x  4,0625 ÷ 100) x 181 ÷ 365 = 27,20

d. Interessos de demora totals corresponents a la deducció de l'exercici 2012.

Interessos de demora totals: 5,92 + 480,97 +  27,20 = 514,09 euros

2.2. Interessos de demora corresponents a la deducció indeguda de 2013 (900 euros)

a. Període inicial : del 01-07-14 al 31-12-14 (184 dies)

És el període comprès entre l'endemà a la data de venciment del termini de declaració de l'exercici 2013, que va ser el 30 de juny de 2014 i l'últim dia d'aquest any. El tipus d'interès vigent durant aquest període era del 5 per 100.

 • Interessos de demora: [(900 x 5 ÷ 100) x 184 ÷ 365] = 22,68

b. Període intermedi : del 01-01-15 al 31-12-22 (2.922 dies)

És el període comprès entre el dia 1 de gener de 2015 i 31 de desembre de 2022. El tipus d'interès de demora  vigent l'any 2015 era el 4,375 per 100 i en els anys 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 el 3,75 per 100. Per tant:

 • Interessos de demora any 2015: (900 x 4,375 ÷ 100) = 39,38
 • Interessos de demora any 2016: (900 x 3,75 ÷ 100) = 33,75
 • Interessos de demora any 2017: (900 x 3,75 ÷ 100) = 33,75
 • Interessos de demora any 2018: (900 x 3,75 ÷ 00) = 33,75
 • Interessos de demora any 2019: (900 x 3,75  ÷ 00) = 33,75
 • Interessos de demora any 2020: (900 x 3,75  ÷ 00) = 33,75
 • Interessos de demora any 2021: (900 x 3,75 ÷ 00) = 33,75
 • Interessos de demora any 2022: (900 x 3,75 ÷ 00) = 33,75
 • Total (39,38 + 33,75 +33,75 + 33,75 + 33,75 + 33,75 + 33,75) = 275,63

c. Periodo final : del 01-01-23 al 30-06-23 (181 dies)

És el període comprès entre el dia 1 de gener de 2023 i el dia de presentació de la declaració de l'IRPF de l'exercici  2022, en aquest cas, el 30 de juny de 2023. El tipus d'interès de demora vigent el 2023 és el 4,0625 per 100.

 • Interessos de demora: (900 x 4,0625 ÷ 100) x 181 ÷ 365 = 18,13

Interessos de demora totals corresponents a la deducció de l'exercici 2013.

Interessos de demora totals: 22,68 +  275,63 + 18,13 =316,44 euros

2.3 Interessos de demora corresponents a la deducció indeguda de 2014 (900 euros)

a. Període inicial : del 01-07-15 al 31-12-15 (184 dies)

És el període comprès entre l'endemà a la data de venciment del termini de declaració de l'exercici 2014, que va ser el 30 de juny de 2015 i l'últim dia d'aquest any. El tipus d'interès vigent durant aquest període era del 4,375 per 100.

 • Interessos de demora: [(900 x 4,375 ÷ 100) x 184 ÷ 365] = 19,85

b. Període intermedi : del 01-01-16 al 31-12-22 (2.557 dies)

És el període comprès entre el dia 1 de gener de 2016 i 31 de desembre de 2022. El tipus d'interès de demora vigent l'any 2016, 2017, 2018, 2019,  2020, 2021 i 2022 era el 3,750 per 100. Per tant:

 • Interessos de demora any 2016: (900 x 3,75 ÷ 100) = 33,75
 • Interessos de demora any 2017: (900 x 3,75 ÷ 100) = 33,75
 • Interessos de demora any 2018: (900 x 3,75 ÷ 100) = 33,75
 • Interessos de demora any 2019: (900 x 3,75 ÷ 100) = 33,75
 • Interessos de demora any 2020: (900 x 3,75 ÷ 100) = 33,75
 • Interessos de demora any 2021: (900 x 3,75 ÷ 100) = 33,75
 • Interessos de demora any 2022: (900 x 3,75 ÷ 100) = 33,75
 • Total (33,75 + 33,75 +33,75 + 33,75 + 33,75 + 33,75 + 33,75) = 236,25

c. Periodo final : el 01-01-23 al 30-06-23  (181 dies)

És el període comprès entre el dia 1 de gener de 2023  i el dia de presentació de la declaració de l'IRPF de l'exercici  2022 , en aquest cas, el 30 de juny de  2023. El tipus d'interès de demora vigent el 2023  és el 4,0625 per 100.

 • Interessos de demora: (900 x  4,0625 ÷ 100) x 181 ÷ 365 = 18,13

d. Interessos de demora totals corresponents a la deducció de l'exercici 2014.

Interessos de demora totals: 19,85 +  236,25. +  18,13 = 274,23 euros

2.4 Interessos de demora corresponents a la deducció indeguda de 2015 (900 euros)

a. Període inicial : del 01-07-16 al 31-12-16 (184 dies)

És el període comprès entre l'endemà a la data de venciment del termini de declaració de l'exercici 2015, que va ser el 30 de juny de 2016 i 31 de desembre de 2016. El tipus d'interès de demora vigent l'any 2016 era el 3,750 per 100. Per tant:

Interessos de demora any 2016: [(900 x 3,75 ÷ 100) x 184 ÷ 366] = 16,97

b. Període intermedi : del 01-01-17 al 31-12-22 (2.190 dies)

És el període comprès entre el dia 1 de gener de 2017 i 31 de desembre de 2022. El tipus d'interès de demora vigent en els anys 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 era el 3,750 per 100. Per tant:

 • Interessos de demora any 2017: (900 x 3,75 ÷ 100) = 33,75
 • Interessos de demora any 2018: (900 x 3,75 ÷100) = 33,75
 • Interessos de demora any 2019: (900 x 3,75 ÷100) = 33,75
 • Interessos de demora any 2020: (900 x 3,75 ÷100) = 33,75
 • Interessos de demora any 2021: (900 x 3,75 ÷100) = 33,75
 • Interessos de demora any 2022: (900 x 3,75 ÷100) = 33,75
 • Total  (33,75 + 33,75 +33,75 + 33,75 + 33,75 + 33,75 ) = 202,50

c. Periodo final : el 01-01-23 al 30-06-23  (181 dies)

És el període comprès entre el dia 1 de gener de 2023  i el dia de presentació de la declaració de l'IRPF de l'exercici  2022, en aquest cas, el 30 de juny de  2023. El tipus d'interès de demora vigent el 2023  és el 4,0625 per 100.

 • Interessos de demora: (900 x  4,0625 ÷ 100) x 181 ÷ 365 = 18,13

d. Interessos de demora totals corresponents a la deducció de l'exercici 2015.

Interessos de demora totals: 16,97 + 202,50  +  18,13 = 237,60 euros

2.5 Interessos de demora corresponents a la deducció indeguda de 2016 (no es va practicar deducció)

No hi ha deducció i per tant no existeix deducció indeguda ni  interessos de demora

2.6 Interessos de demora corresponents a la deducció indeguda de 2017 (no es va practicar deducció)

No hi ha deducció i per tant no existeix deducció indeguda ni  interessos de demora

2.7 Interessos de demora corresponents a la deducció indeguda de 2018 (no es va practicar deducció)

No hi ha deducció i per tant no existeix deducció indeguda ni  interessos de demora

2.8 Interessos de demora  corresponents a la deducció indeguda de  2019 (1.356 euros)

a. Període inicial : del 01-07-20 al 31-12-20 (184 dies)

És el període comprès entre l'endemà a la data de venciment del termini de declaració de l'exercici 2019, que va ser l'1 de juliol de 2020 i 31 de desembre de 2020. El tipus d'interès de demora vigent l'any 2020 era el 3,750 per 100. Per tant:

 • Interessos de demora any 2020: [(1.356 x 3,75 ÷ 100) x 184 ÷ 366] = 25,56

b. Període intermedi :  del 01-01-21 al 31-12-22 (730 dies)

És el període comprès entre el dia 1 de gener de 2021 i 31 de desembre de 2022. El tipus d'interès de demora vigent en  els anys  2021 i 2022 era el 3,750 per 100. Per tant:

 • Interessos de demora any 2021: [(1.356 x 3,75  ÷ 100)] = 50,85
 • Interessos de demora any 2022: [(1.356 x 3,75  ÷ 100)] = 50,85
 • Total (50,85 + 50,85) = 101,70

c. Periodo final :  el 01-01-23 al 30-06-23 (181 dies)

És el període comprès entre el dia 1 de gener de 2023 i el dia de presentació de la declaració de l'IRPF de l'exercici 2022, en aquest cas, el 30 de juny de 2023. El tipus d'interès de demora vigent el 2023 és el 4,0625 per 100.

 • Interessos de demora: (1.356 x  4,0625 ÷ 100) x 181 ÷ 365 = 27,32

d. Interessos de demora totals corresponents a la deducció de l'exercici 2019

Interessos de demora totals: 25,56 +  101,70 + 27,32 = 154,58 euros

2.8 Interessos de demora  corresponents a la deducció indeguda de  2020 (1.356 euros)

a. Període inicial : del 01-07-21 al 31-12-21 (184 dies)

És el període comprès entre l'endemà a la data de venciment del termini de declaració de l'exercici 2020, que va ser el 30 de juny de 2021 i 31 de desembre de 2021. El tipus d'interès de demora vigent l'any 2020 era el 3,750 per 100. Per tant:

 • Interessos de demora any 2021: [(1.356 x 3,75 ÷ 100) x 184 ÷ 365] = 25,63

b. Període intermedi :  del 01-01-22 al 31-12-22 (365 dies)

És el període comprès entre el dia 1 de gener de 2022 i 31 de desembre de 2022. El tipus d'interès de demora vigent l'any  2022 era el 3,750 per 100. Per tant:

 • Interessos de demora any 2022: [(1.356 x 3,75  ÷ 100)] = 50,85

c. Periodo final : el 01-01-23 al 30-06-23 (181 dies)

És el període comprès entre el dia 1 de gener de 2023 i el dia de presentació de la declaració de l'IRPF de l'exercici 2022, en aquest cas, el 30 de juny de 2023. El tipus d'interès de demora vigent el 2023 és el 4,0625 per 100.

 • Interessos de demora: (1.356 x 4,0625 ÷ 100) x 181 ÷ 365 = 27,32

d. Interessos de demora totals corresponents a la deducció de l'exercici 2020

Interessos de demora totals: 25,63 + 50,85 + 27,32 = 103,80 euros

2.10 Interessos de demora corresponents a la deducció indeguda de 2021 (1.356 euros)

a. Període inicial : del 01-07-22 al 31-12-22 (184 dies)

És el període comprès entre l'endemà a la data de venciment del termini de declaració de l'exercici 2021, que va ser el 30 de juny de 2022 i 31 de desembre de 2022. El tipus d'interès de demora vigent l'any 2022 era el 3,750 per 100.

 • Per tant: • Interessos de demora any 2022: [(1.356 x 3,75 ÷ 100) x 184 ÷ 365] = 25,63

b. Període final : del 01-01-23 al 30-06-23 (181 dies)

És el període comprès entre el dia 1 de gener de 2023 i el dia de presentació de la declaració de l'IRPF de l'exercici 2022, en aquest cas, el 30 de juny de 2023. El tipus d'interès de demora vigent durant aquest període és de 3,75 per 100.

Interessos de demora: [(1.356 x  4,0625 ÷ 100) x 181 ÷ 365] = 27,32

c. Interessos de demora totals corresponents a la deducció de l'exercici 2021

Interessos de demora totals: 25,63 + 27,32 = 52,95 euros

2.11 Interessos de demora a computar en la declaració de 2022

 • Corresponents a la deducció indeguda de 2012: 514,09
 • Corresponents a la deducció indeguda de 2013: 316,44
 • Corresponents a la deducció indeguda de 2014: 274,23
 • Corresponents a la deducció indeguda de 2015: 237,60
 • Corresponents a la deducció indeguda de 2019: 154,58
 • Corresponents a la deducció indeguda de 2020: 103,80
 • Corresponents a la deducció indeguda de 2021: 52,95
 • Total interessos: 1.653,69

El 50 per 100 dels interessos de demora corresponents als exercicis 2012, 2013, 2014, 2015, 2019, 2020 i 2021 incrementarà la quota líquida estatal (826,85 euros) i el 50 per 100 restant (826,85 euros) la quota líquida autonòmica o viceversa.