Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Deduccions estatals per quantitats invertides per a la subscripció d'accions o participacions en empreses de nova o recent creació

Es perd el dret, en tot o en part, a la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació practicades en exercicis anteriors quan s'incompleixin algun dels  requisits exigits en l'article 68.1 de la Llei  de l'IRPF. Entre altres supòsits:

  • Quan l'entitat passi a estar admesa a negociació en algun mercat organitzat durant els anys de tinença de l'acció o participació pel contribuent.

  • Quan l'entitat no compti amb els mitjans personals i materials per al desenvolupament de l'activitat econòmica. En particular, quan exerceixi una activitat la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari a què es refereix l'article 4.8.Dos.a) de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni, durant algun dels períodes impositius de l'entitat conclosos amb anterioritat a la transmissió de la participació.

  • Quan es transmetin les accions o participacions sense haver romàs en el patrimoni del contribuent per un termini superior a tres anys i inferior a dotze anys.

  • Quan la participació directa o indirecta del contribuent, juntament amb la que posseeixin en la mateixa entitat el seu cònjuge o qualsevol persona unida al contribuent per parentesc, en línia recta o col·lateral, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclòs, superi, durant qualsevol dia dels anys naturals de tinença de la participació, el 40 per 100 del capital social de l'entitat o dels seus drets de vot.

El contribuent estarà obligat a sumar a la quota líquida estatal la totalitat de les deduccions practicades indegudament més els interessos de demora corresponents.