Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Ampliació de l'aplicació de deducció per maternitat a determinats col·lectius

Normativa: disposició addicional trenta-vuitena.4 Llei  IRPF

Novetat 2022: la disposició final cinquena de la  Llei 6/2023, de 17 de març, dels Mercats de Valors i dels Serveis d'Inversió (BOE de 18 de març) ha modificat la Llei de l'IRPF, per tal de protegir, via deducció per maternitat, a les dones que durant els anys 2020 a 2022 van passar a trobar-se en la situació legal de desocupació, ampliant l'aplicació d'aquesta deducció a noves situacions.

Col·lectius beneficiaris de l'ampliació i períodes als que afecta

Per tal d'ampliar l'aplicació de la deducció per maternitat i de l'increment per despeses de guarderia corresponent als exercicis  2020, 2021 i 2022, s'entendrà que continuen realitzant una activitat per compte propi o aliè per la qual estan donades d'alta a la Seguretat Social o mutualitat, les dones que, a partir d'1 de gener de 2020, haguessin passat a trobar-se en alguna de les següents situacions:

 1. Treballadores per compte aliè que passin a situació legal de desocupació per:

  • Haver quedat suspès el seu contracte de treball. Aquesta situació es produeix en els següents casos:

   • - ERTO amb suspensió total

   • - Víctimes de violència de gènere

  • Trobar-se en un període d'inactivitat productiva de les treballadores fixes-discontínues

 2. Treballadores per compte propi que passin a percebre la prestació per cessament d'activitat com a conseqüència de la suspensió de l'activitat econòmica exercida.

La contribuent tindrà dret a aplicar la deducció per maternitat pels mesos en els que es trobi en alguna d'aquestes situacions, sempre que compleixi la resta de requisits establerts en l'article 81 de la Llei de l'IRPF que s'han comentat en els apartats anteriors.

Atenció: l'import de la deducció per maternitat corresponent a cada fill que atorgui dret a la mateixa és de fins a 100 euros per cada mes del període impositiu en el que es compleixen els requisits assenyalats en l'apartat 1 de l'article 81 de la Llei de l'IRPF i, addicionalment, de fins a 83,33 euros per cada mes complet en què s'haguessin satisfeta despeses de custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats per l'increment d'aquesta deducció, sempre que es compleixin els requisits i límits establerts en l'apartat 2 de l'article 81 de la Llei de  l' IRPF.

Forma d'aplicar l'ampliació de la deducció  i càlcul de l'import

Cal diferenciar entre:

 1. Exercicis 2020 i 2021

  Per aplicar la deducció per maternitat corresponent als mesos de 2020 i 2021 s'han creat per a cadascun d'aquests anys unes caselles específiques en la declaració de l'IRPF corresponent a 2022 que permet consignar de forma separada l'import de deducció corresponent a aquells mesos en què amb la normativa original no es tenia dret a la deducció i en els que ara sí es té.

  Aquest apartat inclou:

  • Increment de la deducció (quantitats no aplicades en l'exercici 2020 o 2021) caselles [1912] i [1915]

  • Increment per despeses en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats (quantitats no aplicades en l'exercici 2020 o 2021) caselles [1913] i [1916]

  No obstant això, en aquells casos en què els contribuents haguessin aplicat en les declaracions de 2020 i 2021, l'import corresponent als mesos en què concorrin aquestes noves causes i encara no haguessin estat objecte de regularització per l'Agència Tributària, es mantindran sense canvis aquestes declaracions i no s'aplicaran aquests imports en la declaració d'IRPF de l'exercici 2022.

  Atenció: per facilitar l'emplenament d'aquestes caselles corresponents a 2020 i 2021, l'AEAT calcularà,  el seu import segons el que estableixen els paràgrafs anteriors i el traslladarà de manera automàtica a la declaració.

 2. Exercici 2022

  Es calcularà l'import de la deducció per Renda Web tant per als mesos en què es realitzi una activitat per compte propi o aliè com per als mesos en què concorri qualsevol d'aquestes noves circumstàncies. Per això, en les caselles ordinàries relatives a la deducció per maternitat corresponent a 2022 el contribuent haurà d'assenyalar no només els mesos en què existeixi activitat per compte propi o aliè, com es feia fins ara, sinó també els mesos en què concorri qualsevol d'aquestes noves circumstàncies.

Import màxim de la deducció que correspon a l'ampliació

L'import de l'ampliació de la deducció per maternitat per a cadascun d'aquests exercicis no podrà excedir juntament amb els pagaments o deduccions per aquest concepte practicats durant aquell any les següents quantitats:

 • 1.200 euros per cada fill menor de tres anys o

 • Import de les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i Mutualitats meritades en cada període impositiu.

A més, l'import de la deducció per maternitat es podrà incrementar fins a 1.000 euros addicionals quan la contribuent que tingui dret a la mateixa hagués satisfet durant el període impositiva despeses de custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats, amb els límits que s'estableixen per apartat 2 de l'article 81 de la Llei de l'IRPF.

Vegeu sobre això l'apartat corresponent a “Increment addicional per despeses de custòdia en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats”.