Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Beneficiaris e fills que donen dret a l'aplicació de la deducció

A. Beneficiaris de la deducció

L'article 81 de la Llei de l'IRPF regula la deducció per maternitat que minora la quota diferencial de l'IRPF i que podran aplicar les següents persones:

1. Les dones amb fills menors de tres anys en les que concorrin les següents circumstàncies:

  • Que tinguin dret a l'aplicació del mínim per descendents  pels fills a què es refereix aquesta deducció.

  • Que realitzin una activitat per compte propi o aliè .

  • Que estiguin donades d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat.

Important: la deducció per maternitat és incompatible amb la prestació o subsidi per desocupació o amb les situacions d'excedència voluntària. No obstant això, el fet de trobar-se de baixa per malaltia no significa que la mare treballadora deixi de realitzar una activitat per compte aliè.

2. En cas de defunció de la mare o quan la guarda i custòdia s'atribueixi de manera exclusiva al pare o, si escau, a un tutor, sempre que compleixin els requisits comentats en la lletra a) anterior.

En el supòsit d'existència de diversos contribuents amb dret a la deducció per maternitat respecte del mateix tutelat o acollit o menor sota el seu guarda i custòdia per a la convivència preadoptiva o per resolució judicial, el seu import haurà de repartir-se entre ells per parts iguals.

Important: amb l'única excepció dels supòsits assenyalats en la lletra b) anterior, la deducció per maternitat correspon íntegra i exclusivament a la mare, sempre que compleixi els requisits indicats per tenir dret a la mateixa. En conseqüència, en cap cas diferent dels esmentats serà admissible l'aplicació de la deducció per part del pare ni tampoc el repartiment o prorrateig de la mateixa entre el pare i la mare.

B. Fills que donen dret a l'aplicació de la deducció

• Els fills per naturalesa , des del mes del seu naixement fins al mes anterior a aquell en què compleixin els tres anys d'edat, tots dos inclosos.

• Els fills adoptats i els menors vinculats al contribuent per raó de tutela o acolliment, permanent o preadoptiu, o de delegació de guarda per a la convivència preadoptiva.

En els supòsits d'adopció o acolliment permanent o preadoptiu o de delegació de guarda per a la convivència preadoptiva, la deducció es podrà practicar, independentment de l'edat del menor, durant els tres anys següents a la data de la inscripció en el Registre Civil.

Quan la inscripció no sigui necessària, la deducció es podrà practicar durant els tres anys posteriors a la data de la resolució judicial o administrativa que la declari.

Quan tingui lloc l'adopció d'un menor que hagués estat en règim d'acolliment, permanent o preadoptiu, de delegació de guarda per a la convivència preadoptiva o quan es produeixi un canvi en la situació de l'acolliment, la deducció es practicarà durant el temps que resti fins a esgotar el termini màxim de tres anys anteriorment esmentat.

En els casos de tutela, el tutor tindrà dret a l'import de la deducció que correspongui al mateix temps que resti fins que el tutelat abast els tres anys d'edat.

Important: la deducció no resulta aplicable en el cas de nets i altres descendents per consanguinitat diferents dels fills, ni quan es tracti d'acolliments familiars simples, d'urgència o temporals, ni en els casos de menors respecte dels que es tingui la guarda i custòdia per resolució judicial.