Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Aplicació de la deducció en la declaració de l'IRPF

La deducció per maternitat minora la quota diferencial, independentment del fet que aquesta quota diferencial resulti positiva o negativa.

En conseqüència, l'import de la deducció haurà de fer-se constar en la declaració de l'exercici en l'apartat corresponent a "Quota diferencial i resultat de la declaració", casella [0611] de la  declaració.

Els contribuents als qui, per haver-ho sol·licitat al seu moment, l'Agència Tributària hagués satisfet quantitats mensuals en concepte d'abonament anticipat de la deducció per maternitat, hauran de consignar en la casella [0612] de la declaració la suma d'aquestes quantitats que corresponguin a l'exercici 2022.

Important: no seran exigibles interessos de demora per la percepció, a través de l'abonament anticipat i per causa no imputable al contribuent, de quantitats superiors a la deducció per maternitat que correspongui.

Finalment, aquells contribuents amb dret a l'increment de la deducció per despeses en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats, hauran de fer constar l'import que correspongui en la casella [0613] de la  declaració.