Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Quantia de l'increment addicional

 • L'increment de la deducció podrà ser de fins a 83,33 euros per cada mes del període impositiu en què concorrin de forma simultània els requisits anteriorment comentats sobre beneficiaris, fills que donen dret a la deducció i despeses de custòdia.

 • A l'efecte del còmput del nombre de mesos per al càlcul de l'increment es tindran en compte les següents regles :

  1. La determinació dels fills es realitzarà d'acord amb la seva situació l'últim dia de cada mes.

   Important: No obstant això, durant el període impositiu en què el fill menor compleixi tres anys, el nombre de mesos d'aquest exercici s'ampliarà, en cas de compliment de la resta de requisits, als mesos posteriors al compliment d'aquesta edat fins al mes anterior a aquell en el que pugui començar el segon cicle d'educació infantil.

  2. El requisit d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat s'entendrà complert quan aquesta situació es produeixi en qualsevol dia del mes.

  3. Els mesos a prendre en consideració seran exclusivament aquells en els que les despeses abonades s'efectuïn per mes complet.

   A aquests efectes, s'entendran inclosos els mesos contractats per complet encara que part dels mateixos tinguin el caràcter de no lectius.

 • En el supòsit d'existència de diversos contribuents amb dret a l'aplicació de l'increment respecte del mateix acollit o tutelat, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.