Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Límits de la deducció

L'increment de la deducció per cada fill que atorgui dret a la mateixa no podrà superar per a cada fill cap dels dos límits que a continuació s'assenyalen:

 • 1.000 euros anuals.

 • La menor de les següents quantitats:

  a) Les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i Mutualitats de caràcter alternatiu meritades en cada període impositiu amb posterioritat al naixement, adopció, delegació de guarda per a la convivència preadoptiva o acolliment.

  A més, a l'efecte de les cotitzacions i quotes a computar ha de tenir-se en compte el següent:

  • Durant el període impositiu en el que el descendent compleix els 3 anys les cotitzacions a la Seguretat Social a computar seran les meritades fins al mes anterior a aquell en el que el fill pugui iniciar el segon cicle d'educació infantil.

  • Si el descendent mor l'any, només es computaran les cotitzacions a la Seguretat Social dels mesos en els que el contribuent té dret a aplicar la deducció i no les de tot el període impositiu.

  Important: per al càlcul del límit de les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i Mutualitats de caràcter alternatiu, es computaran les cotitzacions i quotes pels seus imports íntegres sense prendre en consideració les bonificacions que poguessin correspondre.

  b) L'import anual total de la despesa efectiva no subvencionada satisfet durant aquest període a la guarderia o centre educatiu en relació amb aquell fill, sigui o no per mesos complets.

  A l'efecte de determinar l'import total de la despesa efectiva no subvencionada satisfet, es considerarà tant l'import pagat per la mare o el contribuent amb dret al referit increment, com el satisfet per l'altre progenitor, adoptant, tutor, guardador o acollidor.