Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Àmbit d'aplicació i requisits

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2021, es permet que a més del productor que realitzi despeses a la producció i exhibició d'espectacles en viu d'arts escèniques i musicals, pugui aplicar la deducció el contribuent que participi en el finançament de les esmentades produccions, sempre que es compleixin els següents requisits:

  1. Que el contribuent hagi obtingut un certificat a l'efecte, en els termes que s'estableixin per Ordre Ministerial, per l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música, en els terminos establerts a partir del 31 de desembre de 2015, per l'Ordre ECD/2836/2015, de 18 de desembre (BOE del 30).

  2. Que, dels beneficis obtinguts en el desenvolupament d'aquestes activitats a l'exercici en el qual es generi el dret a la deducció, el contribuent destini almenys el 50 per cent a la realització d'activitats que donen de dret a l'aplicació de la deducció prevista en aquest apartat.El termini per al compliment d'aquesta obligació és el comprès entre l'inici de l'exercici en què s'hagin obtingut els beneficis esmentats i els 4 anys següents al tancament d'aquest exercici.

  3. A més, perquè el contribuent que participi en el finançament de la producció realitzada per un altre contribuent pugui aplicar-se la deducció, haurà de subscriure un contracte de finançament amb el productor que haurà de presentar juntament amb la certificació del compliment del requisit a) anterior, en una comunicació a l'Administració tributària, subscrita tant per ell com pel productor, anteriorment a l'acabament del període impositiu en què es generi la deducció, en els termes que reglamentàriament s'estableixin.