Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Àmbit d'aplicació i requisits

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2021, es permet que a més del productor que realitzi inversions en produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació o documental, que permetin la confecció d'un suport, físic previ a la seva producció industrial seriada, pugui aplicar la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques espanyoles, el contribuent que participi en el finançament de les esmentades produccions, sempre que es compleixin els següents requisits:

  1. Que la producció obtingui el corresponent certificat de nacionalitat i el certificat que acrediti el caràcter cultural en relació amb el seu contingut, la seva vinculació amb la realitat cultural espanyola o la seva contribució a l'enriquiment de la diversitat cultural de les obres cinematogràfiques que s'exhibeixen a Espanya, emesos per l'Institut de Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, o per l'òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma amb competència en la matèria.

    Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2021, aquests certificats seran vinculants per a l'Administració tributària competent en matèria d'acreditació i aplicació dels anteriors incentius fiscals i identificació del productor beneficiari, amb independència del moment d'emissió dels mateixos.

  2. Que es lliuri una còpia nova i en perfecte estat de la producció a la Filmoteca Espanyola o la filmoteca oficialment reconeguda per la respectiva Comunitat Autònoma.

  3. A més, perquè el contribuent que participi en el finançament de la producció realitzada per un altre contribuent pugui aplicar-se la deducció, haurà de subscriure un contracte de finançament amb el productor que haurà de presentar juntament amb la certificació del compliment dels requisits recollits en les lletres a) i b) anteriors, en una comunicació a l'Administració tributària, subscrita tant per ell com pel productor, anteriorment a l'acabament del període impositiu en què es generi la deducció, en els termes que reglamentàriament s'estableixin.

  4. Finalment, s'exigeix que els elements patrimonials hauran de romandre en funcionament durant 5 anys per als béns immobles, 3 anys per als béns mobles.o durant la vida útil si fos inferior.Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2021, en el cas de produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals, aquest requisit s'entendrà complert en la mesura que la productora mantingui el mateix percentatge de titularitat de l'obra durant el termini de 3 anys, sense perjudici de la seva facultat per comercialitzar total o parcialment els drets d'explotació derivats de la mateixa a un o més tercers.

A tenir en compte:

Al Reial Decret llei 17/2020, de 5 de maig, es modifica la definició de produccions cinematogràfiques, permetent que fins al 31 d'agost de 2020 (aquest termini ha estat ampliat per l'Ordre CUD/807/2020, de 27 d'agost fins i tot el 31 de gener de 2021), es consideri també estrena comercial d'una pel·lícula, sense que aquesta perdi la seva condició de pel·lícula cinematogràfica, resultant, per tant, aplicable la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques espanyoles, el que es dugui a terme a través de la televisió i plataformes que ofereixin continguts en «reproducció en temps real» (a través de serveis de comunicació audiovisual televisiva, així com de serveis de comunicació electrònica que difonguin canals de televisió o de serveis de catàlegs de programes).