Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Quantia exempta

Complerts els requisits i condicions esmentats, l'exempció arriba a la totalitat del valor de les participacions, sempre que la totalitat del patrimoni net de l'entitat es trobi afecte a l'activitat econòmica desenvolupada.

Tanmateix, si en el patrimoni de l'entitat hi ha béns i drets que no es troben afectes al desenvolupament de cap activitat econòmica, l'exempció només abastarà al valor de les participacions en la part que correspongui a la proporció existent entre els actius afectes a l'exercici d'una activitat econòmica, minorats en l'import dels deutes derivats de l'activitat, i el valor total del patrimoni net de l'entitat.

No poden considerar-se elements afectes els destinats exclusivament a l'ús personal del subjecte passiu o de qualsevol dels integrants del grup de parentiu a què es refereix el número 3r anterior, ni aquells que estiguin cedits per preu inferior al de mercat a persones o entitats vinculades d'acord amb el disposat a l'article 18 de la Llei de l'Impost sobre Societats.

En tals supòsits, per determinar el valor de les participacions exemptes pot utilitzar-se la següent fórmula:

Valor de les participacions x (valor net dels actius afectes ÷ valor patrimoni net de l'activitat)