Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Exemple:Exempció de participacions en determinades entitats

Senyora V.G.C. ha obtingut a l'exercici 2021 rendiments nets del treball per import de 50.000 euros.

Així mateix, ha obtingut 120.000 euros en concepte de rendiments nets derivats de l'exercici d'una activitat professional que desenvolupa de forma habitual, personal i directa.Els béns i drets afectes a l'exercici d'aquesta activitat estan exempts a l'esmentat exercici de l'Impost sobre el Patrimoni en complir-se els requisits exigits a l'efecte.

Senyora V.G.C., participa, a més, amb un percentatge del 33 per 100 en el capital social de les societats anònimes "Alfa" i "Beta", que no cotitzen a la borsa ni estan sotmeses al règim de societats patrimonials.

En ambdues societats exerceix funcions de direcció, percebent per això a l'exercici  2021 en concepte de rendiments del treball les següents retribucions:

  • S.A. "Alfa":15.000 euros.
  • S.A. "Beta":76.000 euros.

D'acord amb la comptabilitat de la S.A. "Beta", degudament auditada, el valor net dels actius de l'entitat afectes al desenvolupament de l'activitat econòmica ascendeix a 2.000.000 d'euros, a l'exercici 2021 sent 2.600.000 euros el valor total del patrimoni net de l'entitat a l'esmentat exercici.Així mateix, d'acord amb les dades comptables de l'entitat, el valor de la participació de la senyora V.G.C., a efectes de l'Impost sobre el Patrimoni, ascendeix 150.000 euros.

Determinar el valor de les participacions exemptes en l'Impost sobre el Patrimoni a l'exercici 2021.

Solució

1.Percentatge de participació:

La titular de les participacions compleix el percentatge mínim de participació exigit per a l'aplicació de l'exempció en cadascuna de les dues societats.

2.Percentatge de les retribucions per les funcions de direcció exercides al si de cada entitat:

  • S.A. "Alfa":15.000 x 100 ÷ 65.000 = 23,08 per 100
  • S.A. "Beta":76.000 x 100 ÷ 126.000 = 60,32 per 100

El còmput del percentatge de les retribucions es realitza de forma separada per a cadascuna de les entitats, sense computar-se en ambdós casos els rendiments nets de l'activitat econòmica desenvolupada per la senyora V.G.C., els béns del qual i drets afectes gaudeixen de l'exempció en l'Impost sobre el Patrimoni, ni tampoc dels obtinguts en l'altra entitat.

En vista dels percentatges obtinguts, només procedeix l'exempció de les participacions en la S.A. "Beta", en ser les retribucions per les funcions de direcció desenvolupades en aquesta societat superiors al 50 per 100 dels rendiments nets del treball obtinguts a l'exercici 2021.

3.Determinació de l'import exempt de les participacions:

En existir dins del balanç de la S.A. "Beta" béns i drets que no es troben afectes a l'exercici de l'activitat econòmica, el valor concret de les participacions exemptes es determina de la següent forma:

150.000 x 2.000.000 ÷ 2.600.000 = 115.384,62 euros.