Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

Exemple: Exempció de participacions en determinades entitats

La senyora V.G.C. ha obtingut en l'exercici 2021 rendiments nets del treball per un import de 50.000 euros.

Així mateix, ha obtingut 120.000 euros en concepte de rendiments nets derivats de l'exercici d'una activitat professional que desenvolupa habitualment, personal i directa. Els béns i drets afectes a l'exercici d'aquesta activitat estan exempts en aquest exercici de l'impost sobre el patrimoni en complir-se els requisits exigits a l'efecte.

La senyora V.G.C., participa, a més, amb un percentatge del 33 per 100 en el capital social de les societats anònimes "Alfa" i "Beta", que no cotitzen en borsa ni estan sotmeses al règim de societats patrimonials.

En ambdues societats exerceix funcions de direcció, percebent per això en l'exercici  2021 en concepte de rendiments del treball les següents retribucions:

  • SA "Alfa": 15.000 euros.
  • SA "Beta": 76.000 euros.

D'acord amb la comptabilitat de la SA "Beta", degudament auditada, el valor net dels actius de l'entitat afectes al desenvolupament de l'activitat econòmica ascendeix a 2.000.000 d'euros, en l'exercici 2021 essent 2.600.000 euros el valor total del patrimoni net de l'entitat en aquest exercici. Així mateix, d'acord amb les dades comptables de l'entitat, el valor de la participació de la senyora V.G.C., a l'efecte de l'impost sobre el patrimoni, ascendeix a 150.000 euros.

Determinar el valor de les participacions exemptes en l'impost sobre el patrimoni en l'exercici 2021.

Solució

1. Percentatge de participació:

La titular de les participacions compleix el percentatge mínim de participació exigida per a l'aplicació de l'exempció a cadascuna de les dues societats.

2. Percentatge de les retribucions per les funcions de direcció exercides al si de cada entitat:

  • SA "Alfa": 15.000 x 100 ÷ 65.000 = 23,08 per 100
  • SA "Beta": 76.000 x 100 ÷ 126.000 = 60,32 per 100

El còmput del percentatge de les retribucions es realitza de forma separada per a cadascuna de les entitats, sense computar-se en ambdós casos els rendiments nets de l'activitat econòmica exercida per la senyora V.G.C., béns dels quals i drets afectes gaudeixen de l'exempció en l'impost sobre el patrimoni, ni tampoc els obtinguts en l'altra entitat.

A la vista dels percentatges obtinguts, només és procedent l'exempció de les participacions en la SA "Beta", en ser les retribucions per les funcions de direcció desenvolupades en aquesta societat superiors al 50 per 100 dels rendiments nets del treball obtinguts en l'exercici 2021.

3. Determinació de l'import exempt de les participacions:

En existir dins el balanç de la SA "Beta" béns i drets que no es troben afectes a l'exercici de l'activitat econòmica, el valor concret de les participacions exemptes es determina de la següent manera:

150.000 x 2.000.000 ÷ 2.600.000 = 115.384,62 euros.