Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Requisits i condicions perquè resulti d'aplicació l'exempció

Perquè resulti d'aplicació l'exempció, han de complir-se, a la data de la meritació d'impost (31 de desembre), els següents requisits i condicions:

 1. Que l'entitat, sigui o no societària, realitzi una activitat econòmica i no tingui per activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari.

  S'entendrà que una entitat gestiona un patrimoni mobiliari o immobiliari i que, per tant, no realitza una activitat econòmica quan es presentin, durant més de 90 dies de l'exercici social, qualsevol de les següents condicions:

  • Que més de la meitat del seu actiu estigui constituït per valors o

  • Que més de la meitat del seu actiu no sigui afecte a activitats econòmiques.

   Per determinar si existeix activitat econòmica o si un element patrimonial es troba afecte a ella, s'estarà al disposat en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.Vegin-se a aquests efectes els articles 27 i 29 de la Llei del IRPF i 22 del Reglament del IRPF.

  Tant el valor de l'actiu com el dels elements patrimonials no afectes a activitats econòmiques serà el que es dedueixi de la comptabilitat, sempre que aquesta reflecteixi fidelment la veritable situació patrimonial de la societat.

  A efectes de determinar la part de l'actiu que està constituïda per valors o elements patrimonials no afectes, no es computaran els valors següents:

  • Els posseïts per donar compliment a obligacions legals i reglamentàries.

  • Els que incorporin drets de crèdit nascuts de relacions contractuals establertes com a conseqüència del desenvolupament d'activitats econòmiques.

  • Els posseïts per societats de valors com a conseqüència de l'exercici de l'activitat constitutiva del seu objecte.

  • Els que atorguin, almenys, el 5 per 100 dels drets de vot i es posseeixin amb la finalitat de dirigir i gestionar la participació sempre que, a aquests efectes, es disposi de la corresponent organització de mitjans materials i personals, i l'entitat participada no estigui compresa en aquesta lletra.

   Sense perjudici de l'anterior, no es computaran com valors ni com elements no afectes a activitats econòmiques aquells el preu d'adquisició del qual no superi l'import dels beneficis no distribuïts obtinguts per l'entitat, sempre que els esmentats beneficis provinguin de la realització d'activitats econòmiques, amb el límit de l'import dels beneficis obtinguts tant el mateix any com en els últims 10 anys anteriors.

   A aquests efectes, s'assimilen als beneficis procedents d'activitats econòmiques els dividends que procedeixin dels valors a què es refereix l'últim incís del paràgraf anterior, quan els ingressos obtinguts per l'entitat participada siguin procedents, almenys en el 90 per 100, de la realització d'activitats econòmiques.

 2. Que la participació del contribuent en el capital de l'entitat sigui almenys del 5 per 100, computada de forma individual, o del 20 per 100 conjuntament amb el seu cònjuge, ascendents, descendents o col·laterals de segon grau, ja tingui el parentiu el seu origen en la consanguinitat, en l'afinitat o en l'adopció.

  Quan la participació en l'entitat sigui conjunta amb alguna o algunes de les persones anteriorment indicades, les funcions de direcció i les remuneracions derivades de la mateixa, s'hauran de complir, almenys, en una de les persones del grup de parentiu, sense perjudici que totes elles tinguin de dret l'exempció.

 3. Que el contribuent exerceixi efectivament funcions de direcció en l'entitat.A aquests efectes, es consideraran funcions de direcció, que s'hauran d'acreditar fefaentment mitjançant el corresponent contracte o nomenament, els càrrecs de:President, Director General, Gerent, Administrador, Directors de Departament, Consellers i membres del Consell d'Administració o òrgan equivalent, sempre que l'acompliment de qualsevol d'aquests càrrecs impliqui una efectiva intervenció en les decisions de l'empresa.

  En el supòsit que els titulars de les accions o participacions siguin menors d'edat o impossibilitats, aquesta condició es considerarà complerta quan s'ajustin a la mateixa els seus representants legals.

 4. Que, per les funcions de direcció exercides en l'entitat, el contribuent percebi una remuneració que representi més del 50 per 100 de la totalitat dels seus rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques corresponents a l'exercici 2020.

  El rellevant no és tant la denominació del càrrec, sinó que l'esmentat càrrec impliqui funcions d'administració, gestió, direcció, coordinació i funcionament de la corresponent organització.Criteri establert pel Tribunal Suprem en Sentència de 18 de gener de recaiguda en el recurs de cassació per a la unificació de doctrina 2316/2015.

  A efectes de determinar l'esmentat percentatge, no es computaran els rendiments de les activitats econòmiques desenvolupades de forma habitual, personal i directa pel contribuent els béns del qual i drets afectes gaudeixin d'exempció per aquest impost.

  Quan una mateixa persona sigui directament titular de participacions en diverses entitats en les quals es presentin els requisits i condicions anteriorment citats, el còmput del percentatge del 50 per 100 s'efectuarà de forma separada respecte de cadascuna de les esmentades entitats.És a dir, sense incloure entre els rendiments derivats de l'exercici de les funcions de direcció els obtinguts en altres entitats.

Atenció: complerts els requisits comentats, poden aplicar l'exempció, a més del titular de la plena propietat o de la nuda propietat de les accions i participacions, el titular del dret d'usdefruit vitalici sobre les mateixes.