Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

8. Patrimoni empresarial i professional

Normativa; Art. 4.Vuit.1 Llei Impost Patrimoni. Vegeu també els arts 1 a 3 del Reial decret 1704/1999, de 5 de novembre, pel qual es determinen els requisits i condicions de les activitats empresarials i professionals i de les participacions en entitats per a l'aplicació de les exempcions corresponents en l'impost sobre el patrimoni

Està exempt el patrimoni empresarial i professional, que inclou els béns i drets  de les persones físiques necessaris per al desenvolupament de la seva activitat econòmica, empresarial o  professional, sempre que aquesta s'exerceixi habitualment, personal i directa pel contribuent  i constitueixi la seva principal font de renda.

L'aplicació de l'exempció està condicionada al fet que en la data de meritació de l'impost (31 de desembre) es compleixin els següents requisits:

 1. Que els béns i drets  estiguin afectes al desenvolupament d'una activitat econòmica, empresarial o professional, en els termes de l'article 29 de la Llei de l'IRPF i 22 del Reglament d'aquest impost.

  S'entendrà que l'arrendament d'immobles constitueix activitat econòmica quan concorrin  els requisits previstos en l'article 27.2 Llei de l'IRPF, això és, quan per a l'ordenació d'aquesta s'utilitzi, com a mínim, una persona empleada amb contracte laboral i a jornada completa.

  Els  criteris d'afectació  de béns i drets a l'exercici d'una activitat econòmica es comenten en el  Capítol 6 del Manual d'IRPF

 2. Que l'activitat econòmica, empresarial o professional, a què aquests béns i drets estiguin  afectes s'exerceixi habitualment, personal i directa pel contribuent titular dels mateixos.

  No obstant això, estaran exempts els béns i drets comuns a ambdós cònjuges, quan s'utilitzin  en el desenvolupament de l'activitat empresarial o professional de qualsevol d'ells, sempre que  es compleixin la resta de requisits exigits per la Llei.

 3. Que l'activitat econòmica, empresarial o professional, constitueixi la principal font de  renda del contribuent.

  S'entendrà que l'activitat empresarial o professional constitueix la principal font de renda  quan, com a mínim, el 50 per 100 de l'import de la base imposable general i de l'estalvi de l'IRPF  del contribuent, suma de les caselles [0435] i [0460] de la declaració  de l'IRPF, provingui de rendiments nets de les activitats empresarials o professionals de què  es tracti.

  A l'efecte del càlcul de la principal font de renda, no es computaran les remuneracions per  les funcions de direcció que s'exerceixin en les entitats de les que, si escau, es posseeixin participacions exemptes d'aquest impost, ni qualssevol altres remuneracions que portin causa  de la participació del subjecte passiu en aquestes entitats.

  En els casos de transmissions lucratives de participacions d'empresa familiar, per aplicar l' exempció de l'impost sobre el patrimoni, es requereix comparar la remuneració percebuda pel  subjecte passiu amb la suma algebraica de la totalitat dels rendiments nets reduïts del   treball i d'activitats empresarials i professionals.

 4. Quan un mateix contribuent exerceixi dos o més activitats empresarials o professionals  habitualment, personal i directa, l'exempció assolirà a tots els béns i drets  afectes a les mateixes, considerant-se que la principal font de renda ve determinada pel  conjunt dels rendiments empresarials o professionals de totes elles.

Important: en el supòsit de menors d'edat o incapacitats que siguin titulars  dels elements patrimonials afectes, els requisits exigits en els números 2n i 3r  anteriors, es consideraran complerts quan s'ajustin als mateixos les seus representants  legals.

Exemple

El senyor A.H.C. desenvolupa en l'exercici 2021 habitualment, personal i directa una activitat empresarial de la que ha obtingut uns rendiments nets de 29.000 euros. La base imposable general i de l'estalvi de l'IRPF declarada pel senyor A.H.C. en aquest exercici ascendeix a 60.000 euros. El valor de tots els béns i drets afectes a l'activitat econòmica exercida, a l'efecte de l'impost sobre el patrimoni, és de 200.000 euros.

El senyor A.H.C. ha percebut durant 2021 un total de 3.000 euros per l'acompliment de determinades funcions directives que li ha encomanat el Consell d'Administració d'una entitat en la que té participacions exemptes de l'impost sobre el patrimoni.

Determinar si els béns i drets del senyor A.H.C. afectes a l'activitat empresarial desenvolupada pel mateix estan o no exempts en l'impost sobre el patrimoni el 2021.

Solució:

Per al càlcul de la principal font de renda del senyor A.H.C. no es tenen en compte les retribucions percebudes per les funcions de direcció desenvolupades en l'entitat de la que posseeix participacions exemptes de l'impost sobre el patrimoni. Per tant, el 50 per 100 de la base imposable general i de l'estalvi de l'IRPF del contribuent ascendeix a:

50% de (60.000 – 3.000) = 28.500 euros

El rendiment net de l'activitat d'aquest exercici ascendeix a 29.000 euros, que és superior al 50 per 100 de la base imposable de l'IRPF del contribuent. Per consegüent, els béns i drets afectes a l'activitat empresarial estan exempts de l'impost sobre el patrimoni en l'exercici 2021.

Comentari : en dependre d'un determinat nivell de rendiments, pot succeir que un mateix contribuent tingui dret a l'exempció en un determinat exercici i no en el següent.