Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

8.Patrimoni empresarial i professional

Normativa;Art. 4.Ocho.1 Llei Imposat Patrimoni.Vegin-se també els arts 1 a 3 del Reial Decret 1704/1999, de 5 de novembre, pel qual es determinen els requisits i condicions de les activitats empresarials i professionals i de les participacions en entitats per a l'aplicació de les exempcions corresponents en l'Impost sobre el Patrimoni

Està exempt el patrimoni empresarial i professional, que inclou els béns i drets de les persones físiques necessaris per al desenvolupament de la seva activitat econòmica, empresarial o professional, sempre que aquesta s'exerceixi de forma habitual, personal i directa pel contribuent i constitueixi la seva principal font de renda.

L'aplicació de l'exempció està condicionada que en la data de meritació de l'impost (31 de desembre) es compleixin els següents requisits:

 1. Que els béns i drets siguin afectes al desenvolupament d'una activitat econòmica, empresarial o professional, en els termes de l'article 29 de la Llei del IRPF i 22 del Reglament de l'esmentat impost.

  S'entendrà que l'arrendament d'immobles constitueix activitat econòmica quan es presentin els requisits previstos a l'article 27.2 Llei del IRPF, això és, quan per a l'ordenació d'aquesta s'utilitzi, almenys, una persona feta servir amb contracte laboral i a jornada completa.

  Els criteris d'afectació de béns i drets a l'exercici d'una activitat econòmica es comenten al Capítol 6 del Manual de IRPF

 2. Que l'activitat econòmica, empresarial o professional, a la que els esmentats béns i drets siguin afectes s'exerceixi de forma habitual, personal i directa pel contribuent titular dels mateixos.

  No obstant això, estaran exempts els béns i drets comuns a ambdós cònjuges, quan s'utilitzin en el desenvolupament de l'activitat empresarial o professional de qualsevol d'ells, sempre que es compleixin la resta de requisits exigits per la Llei.

 3. Que l'activitat econòmica, empresarial o professional, constitueixi la principal font de renda del contribuent.

  S'entendrà que l'activitat empresarial o professional constitueix la principal font de renda quan, almenys, el 50 per 100 de l'import de la base imposable general i de l'estalvi del IRPF del contribuent, suma de les caselles [0435] y [0460] de la declaració del IRPF, provingui de rendiments nets de les activitats empresarials o professionals que es tracti.

  A efectes del càlcul de la principal font de renda, no es computaran les remuneracions per les funcions de direcció que s'exerceixin en les entitats de les quals, en el seu cas, es tinguin participacions exemptes d'aquest impost, ni qualssevol altres remuneracions que portin causa de la participació del subjecte passiu en les esmentades entitats.

  En els casos de transmissions lucratives de participacions d'empresa familiar, per aplicar l'exempció de l'Impost sobre el Patrimoni, es requereix comparar la remuneració percebuda pel subjecte passiu amb la suma algebraica de la totalitat dels rendiments nets reduïts del treball i d'activitats empresarials i professionals.

 4. Quan un mateix contribuent exerceixi dos o més activitats empresarials o professionals de forma habitual, personal i directa, l'exempció arribarà a tots els béns i drets afectes a les mateixes, considerant-se que la principal font de renda ve determinada pel conjunt dels rendiments empresarials o professionals de totes elles.

Important: en el supòsit de menors d'edat o incapacitats que siguin titulars dels elements patrimonials afectes, els requisits exigits en els números 2n i 3r anteriors, es consideraran complerts quan s'ajustin als mateixos els seus representants legals.

Exemple

Senyor A.H.C. desenvolupa a l'exercici 2021 de forma habitual, personal i directa una activitat empresarial de la que ha obtingut uns rendiments nets de 29.000 euros.La base imposable general i de l'estalvi del IRPF declarada pel senyor A.H.C. a l'esmentat exercici ascendeix 60.000 euros.El valor de tots els béns i drets afectes a l'activitat econòmica desenvolupada, a efectes de l'Impost sobre el Patrimoni, és de 200.000 euros.

Senyor A.H.C. ha percebut durant 2021 un total de 3.000 euros per l'acompliment de determinades funcions directives que li ha encomanat el Consell d'Administració d'una entitat en la qual té participacions exemptes de l'Impost sobre el Patrimoni.

Determinar si els béns i drets del senyor A.H.C. afectes a l'activitat empresarial desenvolupada pel mateix estan o no exempts en l'Impost sobre el Patrimoni el 2021.

Solució:

Per al càlcul de la principal font de renda del senyor A.H.C. no es tenen en compte les retribucions percebudes per les funcions de direcció exercides en l'entitat de la qual té participacions exemptes de l'Impost sobre el Patrimoni.Per tant, el 50 per 100 de la base imposable general i de l'estalvi del IRPF del contribuent ascendeix a:

50% de (60.000 – 3.000) = 28.500 euros

El rendiment net de l'activitat del present exercici ascendeix a 29.000 euros, que és superior al 50 per 100 de la base imposable del IRPF del contribuent.Per tant, els béns i drets afectes a l'activitat empresarial estan exempts de l'Impost sobre el Patrimoni a l'exercici 2021.

Comentari:en dependre d'un determinat nivell de rendiments, pot succeir que un mateix contribuent tingui dret a l'exempció en un determinat exercici i no en el següent.