Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

10.Habitatge habitual del contribuent

Normativa:Art. 4.Cuatro Llei Imposat Patrimoni

Està exempt l'habitatge habitual del contribuent, amb un import màxim de 300.000 euros.

L'exempció s'aplicarà pel subjecte passiu que ostenti sobre l'habitatge habitual el dret de propietat, ple o compartit, o un dret real d'ús o es diverteixi sobre la mateixa (usdefruit, ús o habitació).

Els contribuents que siguin titulars de drets que no donin lloc a l'ús i gaudi de l'habitatge habitual (com, per exemple, la nuda propietat, que únicament confereix al seu titular el poder de disposició de l'habitatge, però no el seu ús i gaudi), no podran aplicar l'exempció de l'habitatge habitual.

A efectes de l'aplicació de l'exempció, té la consideració de habitatge habitual aquella en la qual el declarant resideixi durant un termini continuat de tres anys.No obstant això, s'entendrà que l'habitatge va tenir aquell caràcter quan, malgrat no haver transcorregut l'esmentat termini, es produeixi la mort del contribuent o es presentin circumstàncies que necessàriament exigeixin el canvi d'habitatge, tals com separació matrimonial, trasllat laboral, obtenció de primera ocupació o d'ocupació més avantatjosa o altres d'anàlogues.