Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Comunitat autònoma d'Aragó

Bonificació dels patrimonis especialment protegits de contribuents amb discapacitat

Normativa:Art. 150-1 Text Refós de les disposicions dictades per la Comunitat Autònoma d'Aragó en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de setembre.

  • Requisits per a l'aplicació de la bonificació

    Tindrà dret a aquesta bonificació els contribuents d'aquest imposat que siguin titulars del patrimoni protegit regulat en la Llei 41/2003, de 18 de novembre, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat i de modificació del Codi Civil, de la Llei d'Enjudiciament Civil i de la Normativa Tributària amb aquesta finalitat.

  • Import i límit de la bonificació

    El 99 per 100 de la part de quota que proporcionalment correspongui al valor net dels béns i drets inclosos en el patrimoni protegit dels contribuents amb discapacitat pels quals el subjecte passiu tingui de dret la bonificació (casella [50] del model de declaració), amb un límit de 300.000 euros.

    Per a la resta del patrimoni, no hi haurà cap bonificació.