Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Bonificació dels patrimonis protegits de les persones amb discapacitat

Normativa:Art. 2 Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administrativa.

  • Requisits per a l'aplicació de la bonificació

    • Que el 2021 el subjecte passiu tingui la seva residència habitual en aquesta Comunitat Autònoma.

    • Que entre els elements patrimonials integrants de la base imposable de l'impost s'hagin inclòs béns i/o drets que formin part del patrimoni protegit del subjecte passiu, constituït a l'empara de la Llei 41/2003, de 18 de novembre, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat i de modificació del Codi Civil, de la Llei d'Enjudiciament Civil i de la Normativa Tributària amb aquesta finalitat (BOE del 19).

    També pot aplicar-se la bonificació als béns o drets de contingut econòmic que formin part del patrimoni protegit constituït a l'empara de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, en els termes previstos a l'article 2 de la Llei 7/2004, a la redacció donada per l'article 1 de la Llei 2/2016, de 2 de novembre.

  • Import de la bonificació

    El 99 per 100 de la part de quota minorada que proporcionalment correspongui al valor net dels béns i drets pels quals el subjecte passiu tingui dret a la bonificació (casella 50 de la declaració de l'Impost sobre el Patrimoni).