Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Comunitat autònoma de les Illes Balears

Bonificació per als béns de consum cultural

Normativa:Art. 9 bis Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny.

  • Requisits per a l'aplicació de la bonificació

    Tindrà dret a aquesta bonificació els contribuents d'aquest impost que siguin titulars de ple domini dels béns de consum cultural als quals fa referència a l'article 5 de la Llei 3/2015, de 23 de març, per la qual la que es regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i s'estableixen mesurades tributàries.

    Als efectes d'aquesta llei, s'entén per consum cultural l'adquisició per les persones físiques o jurídiques de productes culturals com les obres de creació artística, pictòriques o escultòriques, en qualsevol dels seus formats, que siguin originals i que l'artista hagi elaborat íntegrament i que siguin úniques o seriades.S'exclouen els objectes d'artesania i les reproduccions.

  • Import de la bonificació

    El 90 per 100 de la part proporcional de la quota que correspongui al valor net dels béns i drets pels quals el subjecte passiu tingui de dret la bonificació (casella [50] de la declaració de l'Impost sobre el Patrimoni).