Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Comunitat Autònoma del Principat d'Astúries

Bonificació dels patrimonis especialment protegits de contribuents amb discapacitat

Normativa:Art. 16 Text Refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 2/2014, de 22 d'octubre.

  • Requisits per a l'aplicació de la bonificació

    El contribuent tindrà dret a aquesta bonificació per aquells béns o drets de contingut econòmic que computats per a la determinació de la base imposable formin part del patrimoni especialment protegit del contribuent, constituït a l'empara de la Llei 41/2003, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat i de modificació del Codi Civil, de la Llei d'Enjudiciament Civil i de la normativa tributària amb aquesta finalitat.

  • Import de la bonificació

    El 99 per 100 de la part de quota minorada que proporcionalment correspongui al valor net dels béns i drets pels quals el subjecte passiu tingui de dret la bonificació (casella [50] del model de declaració).