Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

Comunitat de Madrid

Bonificació general del 100 per 100

Normativa: Art. 20 Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat de Madrid en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 21 octubre.

El 100 per 100 de la quota minorada. L'import que correspongui per aquesta bonificació es  consignarà en la casella [50] del model de declaració. 

No s'aplicarà aquesta bonificació si la quota resultant fos nul·la.