Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Per l'afectació a activitats econòmiques d'immobles en centres històrics

Normativa:Art. 13 ter.Cuatro Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

  1. Que entre els béns o drets de contingut econòmic computats per a la determinació de la base imposable s'incloguin béns immobles situats en algun dels centres històrics determinats a l'annex de l'Ordre d'1 de març de 2018 (DOG del 13) .

    Vegeu l'Ordre d'1 de març de 2018, per la que es determinen els centres històrics a efectes d'aquestes deduccions (DOG del 13).

  2. Que els esmentats béns immobles siguin afectes a una activitat econòmica almenys durant la meitat de l'any natural corresponent a la meritació.

Quantia de la deducció

El 100 per 100 de la part de la quota que proporcionalment correspongui als esmentats béns.

Incompatibilitat

Aquesta deducció serà incompatible amb l'aplicació per als mateixos béns o drets de les exempcions de l'article 4 de la Llei de l'Impost sobre el Patrimoni, encara que l'esmentada exempció sigui parcial.

Justificació documental

La pertinença del bé immoble a un centre històric s'acreditarà, d'acord amb l'establert per l'article único.2 de l'Ordre d'1 de març de 2018 (DOG del 13), mitjançant certificat emès per l'ajuntament  corresponent que el bé immoble es troba situat dins de la delimitació fixada a l'annex de l'esmentada Ordre d'1 de març de 2018.