Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

Per l'afectació a activitats econòmiques d'immobles en centres històrics

Normativa: Art. 13  ter.Quatre Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

  1. Que entre els béns o  drets de contingut econòmic computats per a la determinació  de la base imposable s'incloguin béns immobles  situats en algun dels centres  històrics  determinats en l'annex de l'Ordre d'1 de març de 2018 (DOG del 13) .

    Vegeu l'Ordre d'1 de març de 2018, per la qual es determinen els centres històrics a l'efecte d'aquestes deduccions (DOG del 13).

  2. Que aquests béns immobles estiguin afectes a una activitat econòmica almenys durant la meitat de l'any natural corresponent a la meritació.

Quantia de la deducció

El 100 per 100  de la part de la quota que proporcionalment correspongui a aquests béns.

Incompatibilitat

Aquesta deducció serà incompatible amb l'aplicació per als mateixos béns o drets de les  exempcions de l'article 4  de la Llei de l'impost sobre el Patrimoni, encara que aquesta exempció  sigui parcial.

Justificació documental

La pertinença del bé immoble a un centre històric s'acreditarà, d'acord amb el que estableix l'article únic.2 de l'Ordre d'1 de març de 2018 (DOG del 13), mitjançant certificat emès per l' ajuntament corresponent de què el bé immoble es troba situat dins la delimitació fixada en l'annex de l'esmentada Ordre d'1 de març de 2018.