Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Per l'afectació de terrenys rústics a una explotació agrària i arrendament rústic

Normativa:Art. 13 ter.Tres, Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol

Requisits per a l'aplicació de la deducció

  1. Explotació agrària

    • Que entre els béns o drets de contingut econòmic computats per a la determinació de la base imposable s'incloguin terrenys rústics afectes a una explotació agrària.

    • La explotació agrària haurà d'estar inscrita en el Registre d'Explotacions Agràries de Galícia.

  2. Arrendament rústic

    També tindran dret a aquesta deducció aquells contribuents que cedeixin en arrendament els terrenys rústics per igual període temporal, d'acord amb les condicions establertes en la Llei 49/2003, de 26 de novembre, d'arrendaments rústics.

Quantia de la deducció

El 100 per 100 de la part de la quota que proporcionalment correspongui als esmentats béns o drets sempre que siguin afectes a l'explotació agrària almenys durant la meitat de l'any natural corresponent a la meritació.

Incompatibilitat

Aquesta deducció serà incompatible amb l'aplicació per als mateixos béns o drets de les exempcions de l'article 4 de la Llei de l'Impost sobre el Patrimoni, encara que l'esmentada exempció sigui parcial.