Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Per incorporació de béns i drets als instruments de mobilització o recuperació de les terres agràries de Galícia.

Normativa:Art. 13 ter.Seis Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

  • Que entre els béns o drets de contingut econòmic computats per a la determinació de la base imposable s'incloguin béns incorporats a polígons agroforestals, projectes de llogarrets model o agrupacions de gestió conjunta previstos en la Llei 11/2021, de 14 de maig, de recuperació de la terra agrària de Galícia.

  • Que els esmentats béns i drets estiguin inscrits en els registres que resultin d'aplicació, conforme al previst en la Llei de recuperació de la terra agrària de Galícia.

Quantia de la deducció

El 100 per 100 de la part de la quota que proporcionalment correspongui als esmentats béns o drets, sempre que l'esmentada adscripció es mantingui durant un termini de, almenys, cinc anys.

Incompatibilitat

Aquesta deducció serà incompatible amb l'aplicació per als mateixos béns o drets de les exempcions de l'article 4 de la Llei de l'Impost sobre el Patrimoni, encara que l'esmentada exempció sigui parcial.