Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

5.2.2. Fills integrants de la unitat familiar que no hagin percebut rendes i altres descendents que donen dret a l'aplicació del mínim per descendents

En aquest apartat es relacionaran:

 1. Els fills que formin part de la unitat familiar.
 2. Els altres descendents del «Primer declarant» i del «Cònjuge», no integrats en la unitat familiar, però que donin dret a l'aplicació del mínim familiar per descendents.
 • IMPORTANT:

  No hauran de relacionar-se en aquest apartat els descendents que no donin dret a l'aplicació del mínim per descendents:

  1. Els descendents que percebin rendes anuals superiors a 8.000 euros, excloses les exemptes.
  2. Els descendents que presentin declaració per l'Impost amb rendes superiors a 1.800 euros.

  En la finestra de captura de dades haurà de facilitar la següent informació (el programa ofereix espai fins a per a 12 descendents):

 • COGNOMS, NOM I NIF

  Es consignaran els dos cognoms, el nom i el número d'identificació fiscal de cadascuna de les persones relacionades.

  Si alguna d'aquestes persones manqués de NIF, es deixarà aquest espai en blanc.

  Atenció: Per poder imprimir els models oficials el programa exigeix haver reflectit necessàriament el NIF dels descendents majors de 14 anys. L'obtenció del DNI és obligatori a partir de complir els 14 anys.

 • DATA DE NAIXEMENT

  S'indicarà el dia, mes i any de naixement de cadascuna de les persones relacionades.

 • VINCULACIÓ

  Es consignarà en la casella "Vinculació" la clau que correspongui de les que s'indiquen a continuació:

  1. Fill o descendent comú al «Primer declarant» i al «Cònjuge» (o persona vinculada a ambdós per raó de tutela o acolliment).

   En l'imprès de declaració no es visualitzarà cap clau en la casella "Vinculació".

  2. Fill o descendent exclusivament del «Primer declarant» (o persona vinculada únicament al «Primer declarant» per raó de tutela o acolliment), sempre que, tractant-se de fills, aquests no convisquin també amb l'altre progenitor.

   En l'imprès de declaració es visualitzarà la clau numèrica 1 en la declaració conjunta i en la declaració individual del "primer declarant".

  3. Fill o descendent exclusivament del «Cònjuge» (o persona vinculada únicament al «Cònjuge» per raó de tutela o acolliment), sempre que, tractant-se de fills, aquests no convisquin també amb l'altre progenitor.

   En l'imprès de declaració es visualitzarà la clau numèrica 2 en la declaració conjunta i la clau numèrica 1 en la declaració individual del "cònjuge".

  4. Fill del «Primer declarant» quan aquest fill també conviu amb l'altre progenitor. En el cas d'indicar aquesta clau “D” haurà de consignar també el NIF de l'altre progenitor.

   En cas que l'altre progenitor manqués de DNI o NIE, haurà de marcar amb una X la casella habilitada a l'efecte.

   S'utilitzarà aquesta clau en els supòsits següents:

   1. Si no existeix matrimoni entre ambdós progenitors o en els casos de separació legal o divorci quan, a més, la guàrdia i custòdia dels fills està compartida.
   2. En cas que un dels progenitors hagués mort en l'exercici i els fills hagin conviscut amb ambdós progenitors fins a la data de la seva defunció, el cònjuge supervivent ha de consignar aquesta clau. No obstant això, en la declaració del cònjuge mort haurà de consignar-se la clau "A."

   En l'imprès de declaració es visualitzarà la clau numèrica 3 en la declaració conjunta i en la declaració individual del "primer declarant".

  5. Fill exclusivament del «Cònjuge» quan aquest fill també conviu amb l'altre progenitor, inclosos els supòsits de guarda i custòdia compartida entre ambdós progenitors. En el cas d'indicar aquesta clau “E” haurà de consignar també el NIF de l'altre progenitor.

   En cas que l'altre progenitor manqués de DNI o NIE, haurà de marcar amb una X la casella habilitada a l'efecte.

   En l'imprès de declaració es visualitzarà la clau numèrica 4 en la declaració conjunta i la clau numèrica 3 en la declaració individual del cònjuge.

  SUPÒSITS ESPECIALS EN UNIONS DE FET

  Unions de fet amb fills comuns

  En aquests casos podrà formar unitat familiar qualsevol dels progenitors, a elecció seva, amb tots els seus fills. Per a l'emplenament de la declaració mitjançant el programa cal distingir:

  Declaració de la unitat familiar formada per un dels progenitors amb els fills:

  S'identificaran els fills comuns a ambdós membres de la parella amb la clau "D." A més s'ha de consignar en la casella "Altres situacions" la clau "3" (o la clau "4" si el fill està sotmès a pàtria potestat prorrogada).

  Declaració individual de l'altre progenitor:

  Si la unitat familiar del punt anterior tributa conjuntament, l'altre progenitor no ha de relacionar els fills comuns amb rendes superiors a 1.800 euros que presentin declaració conjunta amb l'altre membre de la parella.

  Si la unitat familiar del punt anterior no tributa conjuntament i els fills amb rendes superiors a 1.800 euros tampoc presenten declaració individual, l'altre progenitor relacionarà als fills consignant en la casella "Vinculació" de la seva declaració la clau "D."

  Defunció d'un dels progenitors

  En el supòsit de defunció durant l'any 2018 d'un dels progenitors i sempre que els fills menors (o majors sotmesos a pàtria potestat prorrogada) hagin conviscut amb ambdós progenitors fins a la data de la seva defunció haurà de consignar-se la clau "D" en la casella "Vinculació" = Fill del «Primer declarant» quan aquest fill també conviu amb l'altre progenitor.

 • DISCAPACITAT (grau)

  En cas que, considerant la situació existent el dia 31-12 - 2018, alguna de les persones relacionades sigui discapacitat i pugui acreditar un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, es reflectirà el grau de discapacitat reconegut entre els que s'indiquen a continuació:

  1 - Discapacitat en grau igual o superior al 33% i inferior al 65% (per al cas de no estar en la situació 2).

  2 - Discapacitat en grau igual o superior al 33% i inferior al 65%, si s'acredita necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda.

  3 - Discapacitat en grau igual o superior al 65%

  4- Incapacitació judicial per sentència de la jurisdicció civil.

 • ALTRES SITUACIONS

  Únicament es complimentarà la casella "Altres situacions" quan les persones relacionades en aquest apartat es trobi en alguna de les situacions especials que s'indiquen a continuació:

  1. Descendent diferent dels fills (net, besnet, etc.) o persona vinculada al contribuent per raó de tutela o acolliment.
  2. Fill o filla gran d'edat incapacitat judicialment, subjecte a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.
  3. Fill o filla del «Primer declarant» quan també convisqui amb l'altre progenitor (pare o mare) sense mitjançar matrimoni entre ambdós progenitors.
  4. Fill o filla del contribuent quan concorrin simultàniament les situacions 2 i 3 anteriors.
 • DATA D'ADOPCIÓ O ACOLLIMENT PERMANENT O PREADOPTIU

  En el cas d'adopció, o en el supòsit d'acolliment permanent o preadoptiu, s'indicarà la data (dia, mes i any) en què hagués tingut lloc la inscripció en el Registre Civil o, de no ser necessària aquesta inscripció, la data de la corresponent resolució judicial o administrativa. En el cas de fills adoptats que prèviament haguessin estat acollits, s'indicarà a més la data que correspongui a l'acolliment.

  Recordi que si es tracta del supòsit d'acolliment, ha de reflectir també la clau "1" en la casella corresponent a "unes altres situacions".

 • DESCENDENT MORT EL 2018

  Si el descendent hagués mort el 2018, haurà de consignar la data de defunció.

  Addicionalment, si tingués dret a la deducció per descendent discapacitat, haurà d'emplenar les dades que, addicionalment se li sol·liciten. L'emplenament d'aquest apartat s'exposa dins la deducció pròpiament dita.