Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.2.2.Rendes en espècie

Constitueixen rendes en espècie la utilització, consum o obtenció, per a finalitats particulars, de béns, drets o serveis de forma gratuïta o per preu inferior al normal de mercat, encara que no suposin una despesa real per a qui les concedeixi.

Quan el pagador de les rendes lliuri al contribuent imports en metàl·lic perquè aquest adquireixi els béns, drets o serveis, la renda tindrà la consideració de dinerària.

  1. 7.2.2.1.Exclusions
  2. 7.2.2.2.Regles de valoració