Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.2.2.2.Regles de valoració

Amb caràcter general, les rendes en espècie es valoraran pel seu valor normal al mercat.A aquest valor se li addicionarà l'ingrés a compte, tret que el seu import hagi estat repercutit al perceptor.

No obstant això, els següents rendiments del treball en espècie es valoraran d'acord amb les normes de valoració previstes a l'article 43 de la Llei de l'Impost:

 • UTILITZACIÓ D'HABITATGE

 • UTILITZACIÓ O LLIURAMENT DE VEHICLES AUTOMÒBILS

 • ALTRES SUPÒSITS

EM PREUO OFERT EL PÚBLIC (art. 48 Rgl.)

En tot cas, tanmateix, quan el rendiment del treball en espècie sigui satisfet per empreses que tinguin com a activitat habitual la realització de les activitats que donen lloc al mateix, la valoració no podrà ser inferior al preu ofert al públic del bé, dret o servei que es tracti.

A aquests efectes es considerarà preu ofert al públic el previst a l'article 13 de la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, deduint

els descomptes ordinaris o comuns.Es consideraran ordinaris o comuns els descomptes que siguin oferts a altres col·lectius de similars característiques als treballadors

de l'empresa, així com els descomptes promocionals que tinguin caràcter general i es

trobin en vigor en el moment de satisfer la retribució en espècie, o qualsevol altre de diferent als anteriors sempre que no excedeixin del 15 per 100 ni de 1.000 euros anuals.

UTILITZACIÓ D'HABITATGE (art. 43.1.1º.a Llei)

Si l'habitatge utilitzat és propietat del pagador la valoració s'efectuarà per l'import que resulti d'aplicar el 10 per 100 al valor cadastral.

En el cas d'immobles els valors cadastrals dels quals hagin estat revisats o modificats, o determinats mitjançant un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, de conformitat amb la normativa cadastral, i hagin entrat en vigor en el període impositiu de l'exercici o en el termini dels 10 períodes impositius anteriors, la valoració serà el 5 per 100 del valor cadastral.

Si a la data de meritació de l'Impost els immobles manquessin de valor cadastral o aquest no hauria estat notificat en titular, prendrà com a base d'imputació dels mateixos el 50 per 100 d'aquell pel qual s'hagin de computar a efectes de l'Impost sobre el Patrimoni.En aquests casos, el percentatge serà del 5 per 100.

La valoració resultant no podrà excedir del 10 per 100 de les restants contraprestacions del treball.

Si l'habitatge utilitzat no és propietat del pagador, la retribució en espècie ve determinada pel cost per al pagador de l'habitatge, inclosos els tributs que gravin l'operació, sense que aquesta valoració pugui ser inferior a la que hagués correspost d'haver-se aplicat la regla anterior prevista per als habitatges propietat del pagador (5 o 10 per 100 sobre el valor cadastral de l'habitatge).

UTILITZACIÓ O LLIURA DE VEHICLES AUTOMÒBILS (art. 43.1.1º.b Llei)

En el cas d'utilització o lliurament de vehicles automòbils, la retribució en espècie es valorarà d'acord amb les següents regles:

 • En el supòsit de lliurament, el cost d'adquisició per al pagador, inclosos els tributs que gravin l'operació.

 • En el supòsit de ús, el 20 per 100 anual del cost a què es refereix el paràgraf anterior.En cas que el vehicle no sigui propietat del pagador, l'esmentat percentatge s'aplicarà sobre el valor de mercat que correspondria al vehicle si fos nou.

 • En el supòsit de ús i posterior lliurament, la valoració d'aquesta última s'efectuarà tenint en compte la valoració resultant de l'ús anterior.

 • -En el cas de vehicles que pertanyin a empreses que tinguin com a activitat habitual la cessió d'ús de vehicles automòbils, la valoració no podrà ser inferior al preu ofert al públic del servei que es tracti.

  Només en aquest cas, la valoració podrà reduir-se el 15, el 20 o el 30 per cent, segons els casos, quan es tracti de vehicles considerats eficients energèticament.

ALTRES SUPÒSITS DE RETRIBUCIÓ EN ESPÈCIE (art. 43 Llei)

 1. PRÉSTECS AMB TIPUS D'INTERÈS INFERIORS AL LEGAL DELS DINERS

  Es considerarà renda en espècie la diferència entre l'interès pagat i l'interès legal dels diners vigents en el període (3 per cent a l'exercici 2016).

  No obstant això, no tindran la consideració de retribució en espècie els préstecs amb tipus d'interès inferior al legal dels diners concertats anteriorment a 1 de gener de 1992 i el qual principal hauria estat posat a disposició del prestatari també anteriorment a l'esmentada data (D.A. 2a Llei).

 2. PRESTACIONS EN CONCEPTE DE MANUTENCIÓ, HOSTALATGE, VIATGES I SIMILARS

  Sense perjudici de les dietes i despeses de viatge exceptuats de gravamen, les prestacions en concepte de manutenció, hostalatge, viatges i de similars es valoraran pel cost per al pagador, inclosos els tributs que gravin l'operació.

 3. PRIMES O QUOTES SATISFETES EN VIRTUT DE CONTRACTE D'ASSEGURANÇA O SIMILAR

  Es valoraran pel cost per al pagador, inclosos els tributs que gravin l'operació.

  No obstant això, no tindran la consideració de retribució en espècie les primes o quotes satisfetes a entitats asseguradores per a la cobertura de malaltia del mateix treballador, cònjuge i descendents en les condicions establertes legalment.

 4. QUANTITATS DESTINADES A SATISFER DESPESES D'ESTUDI I MANUTENCIÓ

  Les quantitats destinades a satisfer despeses d'estudis i manutenció del contribuent o d'altres persones lligades al mateix per vincle de parentiu, inclosos els afins, fins al quart grau inclusivament:es valoraran pel cost per al pagador, inclosos els tributs que gravin l'operació.

  No obstant això, no tindran la consideració de retribució en espècie les quantitats destinades a l'actualització, capacitació o reciclatge del personal ocupat, quan vinguin exigits pel desenvolupament de les seves activitats o les característiques dels llocs de treball.

 5. PLANS DE PENSIONS I COMPROMISOS PER PENSIONS

  Les contribucions satisfetes pels promotors de plans de pensions, o per les empreses promotores previstes en la Directiva 2003/41/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 3 de juny de 2003, així com les quantitats satisfetes per empresaris per fer front als compromisos per pensions en els termes previstos en la disposició addicional primera del Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, pel qual s'aprova la Llei de Regulació dels Plans i Fons de pensions, s'inclouran com rendiments del treball en espècie pel seu import.

  Igualment pel seu import, les quantitats satisfetes per empresaris a les assegurances de dependència.