Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.2.2.1. Exclusions

No tindran la consideració de rendiments del treball en espècie:

 1. ACCIONS DE LA PRÒPIA EMPRESA

  L'entrega als treballadors en actiu, de manera gratuïta o per preu inferior al normal de mercat, d'accions o participacions de la pròpia empresa o d'unes altres empreses del grup de societats, en la part que no excedeixi, per al conjunt de les entregades a cada treballador, de 12.000 euros anuals, en les condicions  establertes reglamentàriament.

 2. ACTUALITZACIÓ, CAPACITACIÓ O RECICLATGE

  Les quantitats destinades a l'actualització, capacitació o reciclatge del personal empleat, quan vengen exigits pel desenvolupament de les seves activitats o les característiques dels llocs de treball.

 3. MENJADORS D'EMPRESA O ECONOMATS DE CARÀCTER SOCIAL

  Les entregues a empleats de productes a preus rebaixats que es realitzin en cantines o menjadors d'empresa o economats de caràcter social. Tindran la consideració d'entrega de productes a preus rebaixats que es realitzin en menjadors d'empresa les fórmules indirectes de prestació del servei de la qual quantia no superi 9 euros diaris.

 4. SERVEIS SOCIALS I CULTURALS

  La utilització dels béns destinats als serveis socials i culturals del personal empleat. Tindran aquesta consideració, entre d'altres, els espais i locals, degudament homologats per l'Administració pública competent, destinats per les empreses o ocupadors a prestar el servei de primer cicle d'educació infantil als fills dels seus treballadors, així com la contractació d'aquest servei, directament o indirectament, amb tercers degudament autoritzats.

 5. ASSEGURANCES D'ACCIDENT LABORAL O RESPONSABILITAT CIVIL

  Les primes o quotes satisfetes per l'empresa en virtut de contracte d'assegurança d'accident laboral o de responsabilitat civil del treballador.

 6. ASSEGURANCES DE MALALTIA

  Les primes o quotes satisfetes a entitats asseguradores per a la cobertura de malaltia quan es compleixin els següents requisits i límits:

  a) Que la cobertura de malaltia abast al propi treballador, podent també assolir al seu cònjuge i descendents.

  b) Que les primes o quotes satisfetes no excedeixin 500 euros anuals per cadascuna de les persones assenyalades, o de 1.500 per a cadascuna d'elles que siguin persones amb discapacitat. L'excés sobre aquesta quantia constituirà retribució en espècie.

 7. SERVEIS D'ENSENYAMENT

  La prestació del servei d'educació preescolar, infantil, primària, secundària obligatòria,

  batxillerat i formació professional per centres educatius autoritzats, als fills dels seus empleats, amb caràcter gratuït o per preu inferior al normal de mercat.

 8. SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT COL·LECTIU DE VIATGERS

  Les quantitats satisfetes a les entitats encarregades de prestar el servei públic de transport col·lectiu de viatgers amb la finalitat d'afavorir el desplaçament dels empleats entre el seu lloc de residència i el centre de treball, amb el límit de 1.500 euros anuals per a cada treballador. També tindran tal consideració, les fórmules indirectes de pagament que compleixin les condicions que s'estableixin reglamentàriament.

 9. PRÉSTECS ANTERIORS AL 1-1-92 (D.A. 2a LLEI)

  Els préstecs amb tipus d'interès inferior al legal dels diners concertats amb anterioritat a 1 de gener de 1992 i del qual principal hagués estat lloc a disposició del prestatari també amb anterioritat a aquesta data.

ENTREGA D'ACCIONS O PARTICIPACIONS ALS TREBALLADORS (art. 41 Rgl.)

No tindran la consideració de rendiments del treball en espècie, i es declaren exempts de tributació, l'entrega d'accions o participacions als treballadors en actiu en els supòsits següents:

L'entrega d'accions o participacions d'una societat als seus treballadors.

Així mateix, en el cas dels grups de societats en els que concorrin les circumstàncies previstes en l'article 42 del Codi de Comerç, l'entrega d'accions o participacions d'una societat del grup als treballadors, contribuents per aquest Impost, de les societats que formin part del mateix subgrup. Quan es tracti d'accions o participacions de la societat dominant del grup, l'entrega als treballadors, contribuents per aquest Impost, de les societats que formin part del grup.

En els dos casos anteriors, l'entrega podrà efectuar-se tant per la pròpia societat a la que presti els seus serveis el treballador, com per una altra societat pertanyent al grup o per l'ens públic, societat estatal o administració pública titular de les accions.

L'aplicació del que preveu l'apartat anterior exigirà el compliment dels següents REQUISITS:

 1. Que l'oferta es realitzi dins la política retributiva general de l'empresa o, si escau, del grup de societats i que contribueixi a la participació dels treballadors en l'empresa, i que l'oferta es realitzi en les mateixes condicions per a tots els treballadors de l'empresa, grup o subgrups d'empresa.

 2. Que cadascun dels treballadors, conjuntament amb els seus cònjuges o familiars fins al segon grau, no tinguin una participació, directa o indirecta, en la societat en la que presten els seus serveis o en qualsevol altra del grup, superior al 5 per 100.

 3. Que els títols es mantinguin, almenys, durant tres anys.

  L'incompliment d'aquest termini motivarà l'obligació de presentar una declaració-liquidació complementària, amb els corresponents interessos de demora, en el termini que mitjanci entre la data en què s'incompleixi el requisit i la finalització del termini reglamentari de declaració corresponent al període impositiu en què es produeixi aquest incompliment.

ACTUALITZACIÓ, CAPACITACIÓ I RECICLATGE DEL PERSONAL (art. 42 Rgl.)

No tindran la consideració de retribucions en espècie els estudis disposats per Institucions, empreses o ocupadors i finançats directament per ells per a l'actualització, capacitació o reciclatge del seu personal, quan vengen exigits pel desenvolupament de les seves activitats o les característiques dels llocs de treball, fins i tot quan la seva prestació efectiva s'efectuï per unes altres persones o entitats especialitzades.

En aquests casos, les despeses de locomoció, manutenció i estada es regiran pel que preveu l'article 9 del Reglament de l'impost.

MENJADORS D'EMPRESA (art. 45 Rgl.)

Tindran la consideració d'entrega de productes a preus rebaixats que es realitzin en menjadors d'empresa les fórmules directes i indirectes de prestació del servei, admeses per la legislació laboral, en les que concorrin els següents requisits:

 1. Que la prestació del servei tingui lloc durant dies hàbils per a l'empleat o treballador.

 2. Que la prestació del servei no tingui lloc durant els dies que l'empleat o treballador meriti dietes per manutenció exceptuades de gravamen.

Quan la prestació del servei es realitzi a través de fórmules indirectes, hauran de complir-se, a més, els següents REQUISITS:

 1. La quantia de les fórmules indirectes no podrà superar 9 euros diaris. Si la quantia diària fos superior, existirà retribució en espècie per l'excés.

 2. Si per a la prestació del servei s'entreguessin a l'empleat o treballador vals-menjar o documents similars, targetes o qualsevol altre mitjà electrònic de pagament s'observarà el següent:

  • Hauran d'estar numerats, expedits de forma nominativa i en ells haurà de figurar el seu import nominal i l'empresa emissora.

  • Seran intransmissibles i la quantia no consumida en un dia no podrà acumular-se a un altre dia.

  • No podrà obtenir-se, ni de l'empresa ni de tercer, el reemborsament del seu import.

  • Només podran utilitzar-se en establiments d'hostaleria.

L'Empresa que els entregui haurà de portar i conservar relació dels entregats a cadascun dels seus empleats o treballadors, amb expressió de:

En el cas de vals-menjar o documents similars, el número de document i dia d'entrega i import nominal.

En el cas de targetes o qualsevol altre mitjà electrònic de pagament, número de document i quantia entregada cadascun dels dies amb indicació d'aquests últims

FÓRMULES INDIRECTES DE PAGAMENT DEL SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT COL·LECTIU DE VIATGERS (Art.46. bis R.D 439/2007).

Tindran la consideració de fórmules indirectes de pagament de quantitats a les entitats encarregades de prestar el servei públic de transport col·lectiu de viatgers, l'entrega als treballadors de targetes o qualsevol altre de mitjà electrònic de pagament que compleixin els següents requisits:

 1. Que puguin utilitzar-se exclusivament com a contraprestació per l'adquisició de títols de transport que permetin la utilització del servei públic de transport col·lectiu de viatgers.

 2. La quantitat que es pugui abonar amb les mateixes no podrà excedir 136,36 euros mensuals per treballador, amb el límit de 1.500 euros anuals.

 3. Hauran d'estar numerades, expedides de forma nominativa i en elles haurà de figurar l'empresa emissora.
 4. Seran intransmissibles.

 5. No podrà obtenir-se, ni de l'empresa ni de tercer, el reemborsament del seu import.

 6. L'empresa que entregui les targetes o el mitjà electrònic de pagament haurà de portar i conservar relació de les entregats a cadascun dels seus treballadors, amb expressió de

  1. Número de document.

  2. Quantia anual posada a disposició del treballador.

En el supòsit d'entrega de targetes o mitjans de pagament electrònics que no compleixin els requisits anteriors, existirà retribució en espècie per la totalitat de les quanties posades a disposició del treballador. No obstant això, en cas d'incompliment dels límits assenyalats en el número 2n anterior, únicament existirà retribució en espècie per l'excés.