Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.2.2.1.Exclusions

No tindran la consideració de rendiments del treball en espècie:

 1. ACCIONS DE LA MATEIXA EMPRESA

  El lliurament als treballadors en actiu, de forma gratuïta o per preu inferior al normal de mercat, d'accions o participacions de la mateixa empresa o d'altres empreses del grup de societats, en la part que no superi, per al conjunt de les lliurades a cada treballador, de 12.000 euros anuals, en les condicions  establertes reglamentàriament.

 2. ACTUALITZACIÓ, CAPACITACIÓ O RECICLATGE

  Les quantitats destinades a l'actualització, capacitació o reciclatge del personal ocupat, quan vinguin exigits pel desenvolupament de les seves activitats o les característiques dels llocs de treball.

 3. MENJADORS D'EMPRESA O ECONOMATS DE CARÀCTER SOCIAL

  Els lliuraments a empleats de productes a preus rebaixats que es realitzin en cantines o menjadors d'empresa o economats de caràcter social.Tindran la consideració de lliurament de productes a preus rebaixats que es realitzin en menjadors d'empresa les fórmules indirectes de prestació del servei la quantia del qual no superi 9 euros diaris.

 4. SERVEIS SOCIALS I CULTURALS

  La utilització dels béns destinats als serveis socials i culturals del personal ocupat.Tindran aquesta consideració, entre altres, els espais i locals, degudament homologats per l'Administració Pública competent, destinats per les empreses o ocupadors a prestar el servei de primer cicle d'educació infantil als fills dels seus treballadors, així com la contractació d'aquest servei, directament o indirectament, amb tercers degudament autoritzats.

 5. ASSEGURANCES D'ACCIDENT LABORAL O RESPONSABILITAT CIVIL

  Les primes o quotes satisfetes per l'empresa en virtut de contracte d'assegurança d'accident laboral o de responsabilitat civil del treballador.

 6. ASSEGURANCES DE MALALTIA

  Les primes o quotes satisfetes a entitats asseguradores per a la cobertura de malaltia quan es compleixin els següents requisits i límits:

  a) Que la cobertura de malaltia assoleixi el mateix treballador, podent també assolir el seu cònjuge i descendents.

  b) Que les primes o quotes satisfetes no excedeixin de 500 euros anuals per cadascuna de les persones assenyalades, o de 1.500 per a cada una d'elles que siguin persones amb discapacitat.L'excés sobre l'esmentada quantia constituirà retribució en espècie.

 7. SERVEIS D'ENSENYAMENT

  La prestació del servei d'educació preescolar, infantil, primària, secundària obligatòria,

  batxillerat i formació professional per centres educatius autoritzats, als fills dels seus empleats, amb caràcter gratuït o per preu inferior al normal de mercat.

 8. SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT COL·LECTIU DE VIATGERS

  Les quantitats satisfetes a les entitats encarregades de prestar el servei públic de transport col·lectiu de viatgers amb la finalitat d'afavorir el desplaçament dels empleats entre el seu lloc de residència i el centre de treball, amb el límit de 1.500 euros anuals per a cada treballador.També tindran tal consideració, les fórmules indirectes de pagament que compleixin les condicions que s'estableixin reglamentàriament.

 9. PRÉSTECS ANTERIORS A L'1-1-92 (D.A. 2n LLEI)

  Els préstecs amb tipus d'interès inferior al legal dels diners concertats anteriorment a 1 de gener de 1992 i el qual principal hauria estat posat a disposició del prestatari també anteriorment a l'esmentada data.

LLIURAMENT D'ACCIONS O PARTICIPACIONS A ELS TREBALLADORS (art. 41 Rgl.)

No tindran la consideració de rendiments del treball en espècie, i es declaren exempts de tributació, el lliurament d'accions o participacions als treballadors en actiu en els següents supòsits:

El lliurament d'accions o participacions d'una societat als seus treballadors.

Així mateix, en el cas dels grups de societats en els quals es presentin les circumstàncies previstes a l'article 42 del Codi de Comerç, el lliurament d'accions o participacions d'una societat del grup als treballadors, contribuents per aquest Impost, de les societats que formin part del mateix subgrup.Quan es tracti d'accions o participacions de la societat dominant del grup, el lliurament als treballadors, contribuents per aquest Impost, de les societats que formin parteix del grup.

En els dos casos anteriors, el lliurament podrà efectuar-se tant per la mateixa societat a la qual presti els seus serveis el treballador, com per una altra societat pertanyent al grup o per l'ens públic, societat estatal o administració pública titular de les accions.

L'aplicació del previst en l'apartat anterior exigirà el compliment dels següents REQUISITS:

 1. Que l'oferta es realitzi dins de la política retributiva general de l'empresa o, en el seu cas, del grup de societats i que contribueixi a la participació dels treballadors en l'empresa, i que l'oferta es realitzi en les mateixes condicions per a tots els treballadors de l'empresa, grup o subgrups d'empresa.

 2. Que cadascun dels treballadors, conjuntament amb els seus cònjuges o familiars fins al segon grau, no tinguin una participació, directa o indirecta, en la societat en la qual presten els seus serveis o en qualsevol altra del grup, superior al 5 per 100.

 3. Que els títols es mantinguin, almenys, durant tres anys.

  L'incompliment d'aquest termini motivarà l'obligació de presentar una declaració-liquidació complementària, amb els corresponents interessos de demora, en el termini que intervingui entre la data en què s'incompleixi el requisit i l'acabament del termini reglamentari de declaració corresponent al període impositiu en què es produeixi l'esmentat incompliment.

ACTUALITZACIÓ, CAPACITACIÓ Y RECICLATGE DEL PERSONAL (art. 42 Rgl.)

No tindran la consideració de retribucions en espècie els estudis disposats per Institucions, empreses o ocupadors i finançats directament per ells per a l'actualització, capacitació o reciclatge del seu personal, quan vinguin exigits pel desenvolupament de les seves activitats o les característiques dels llocs de treball, fins i tot quan la seva prestació efectiva s'efectuï per altres persones o entitats especialitzades.

En aquests casos, les despeses de locomoció, manutenció i estada es regiran pel previst a l'article 9 del Reglament de l'Impost.

MENJADORS D'EMPRESA (art. 45 Rgl.)

Tindran la consideració de lliurament de productes a preus rebaixats que es realitzin en menjadors d'empresa les fórmules directes i indirectes de prestació del servei, admeses per la legislació laboral, en les quals es presentin els següents requisits:

 1. Que la prestació del servei tingui lloc durant dies hàbils per al fet servir o treballador.

 2. Que la prestació del servei no tingui lloc durant els dies que l'ocupat o treballador meriti dietes per manutenció exceptuades de gravamen.

Quan la prestació del servei es realitzi a través de fórmules indirectes, hauran de complir-se, a més, els següents REQUISITS:

 1. La quantia de les fórmules indirectes no podrà superar 9 euros diaris.Si la quantia diària fos superior, existirà retribució en espècie per l'excés.

 2. Si per a la prestació del servei es lliuressin a l'empleat o treballador vals-menjar o documents similars, targetes o qualsevol altre medi electrònic de pagament s'observarà el següent:

  • Hauran d'estar numerats, expedits de forma nominativa i en ells haurà de figurar el seu import nominal i l'empresa emissora.

  • Seran intransmissibles i la quantia no consumida un dia no podrà acumular-se a cap altre dia.

  • No podrà obtenir-se, ni de l'empresa ni de tercer, el reembors del seu import.

  • Només podran utilitzar-se en establiments d'hostaleria.

L'Empresa que els lliuri haurà de portar i conservar relació dels lliurats a cadascun dels seus empleats o treballadors, amb expressió de:

En el cas de vals-menjar o documents similars, el nombre de document i dia de lliurament i import nominal.

En el cas de targetes o qualsevol altre medi electrònic de pagament, número de document i quantia entregada cada un dels dies amb indicació d'aquests últims

FÓRMULES INDIRECTES DE PAGAMENT DEL SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORTE COL·LECTIU DE VIATGERS (Art.46.bis R.D 439/2007).

Tindran la consideració de fórmules indirectes de pagament de quantitats a les entitats encarregades de prestar el servei públic de transport col·lectiu de viatgers, el lliurament als treballadors de targetes o qualsevol altre de medi electrònic de pagament que compleixin els següents requisits:

 1. Que puguin utilitzar-se exclusivament com a contraprestació per l'adquisició de títols de transport que permetin la utilització del servei públic de transport col·lectiu de viatgers.

 2. La quantitat que es pugui abonar amb les mateixes no podrà excedir de 136,36 euros mensuals per treballador, amb el límit de 1.500 euros anuals.

 3. Hauran d'estar numerades, expedides de forma nominativa i en elles haurà de figurar l'empresa emissora.
 4. Seran intransmissibles.

 5. No podrà obtenir-se, ni de l'empresa ni de tercer, el reembors del seu import.

 6. L'empresa que lliuri les targetes o el medi electrònic de pagament haurà de portar i conservar relació de les lliurats a cadascun dels seus treballadors, amb expressió de

  1. Número de document.

  2. Quantia anual posada a disposició del treballador.

En el supòsit de lliurament de targetes o mitjans de pagament electrònics que no compleixin els requisits anteriors, hi haurà retribució en espècie per la totalitat de les quanties posades a disposició del treballador.No obstant això, en cas d'incompliment dels límits assenyalats en el número 2n anterior, únicament existirà retribució en espècie per l'excés.