Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.2.8. Emplenament

A través d'una finestra de captura de dades ha de facilitar-se la següent informació:

RETRIBUCIONS DINERÀRIES

Es farà constar l'import íntegre de les retribucions dineràries percebudes, és a dir, abans d'efectuar cap descompte sobre elles, així com les retencions practicades.

RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE

En la casella "Valoració" es farà constar el valor de les retribucions en espècie, sense incloure l'"ingrés a compte" efectuat per l'empresa, que es consignarà separadament en la seva pròpia casella.

Atenció : les contribucions o quantitats satisfetes per l'empresari a Plans de Pensions, plans de previsió social empresarial o Mutualitats de Previsió Social, que hagin estat imputades al contribuent, es consignaran en l'apartat següent.

Ingressos a compte repercutits al treballador

Amb caràcter general, l'"Ingrés íntegre" serà la suma de la "Valoració" i l'"Ingrés a compte", llevat que l'import d'aquest últim hagi estat repercutit al perceptor.

En aquell cas es consignarà en aquesta casella l'import de l'ingrés a compte repercutit, a fi que el programa no ho acumuli a la valoració per determinar els ingressos íntegres.

CONTRIBUCIONS EMPRESARIALS A PLANS DE PENSIONS, PLANS DE PREVISIÓ SOCIAL EMPRESARIAL I A MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL : imports que s'imputen al contribuent

El programa permet l'emplenament d'aquesta casella exclusivament quan es tracti del Declarant o del Cònjuge, o en el supòsit de Fill 1, Fill 2, Fill 3 o Fill 4 quan es tracti de contribucions empresarials a Plans de Pensions, Plans de Previsió Social Empresarial o Mutualitats de Previsió Social constituïts a favor de persones amb discapacitat (Clau 2. Règim especial de persones amb discapacitat).

En l'apartat corresponent al règim de reducció de la base imposable s'indicarà la clau numèrica que correspongui de les recollides a continuació:

  1. Règim general.

  2. Règim especial de persones amb discapacitat

  3. Règim especial de Mutualitats d'esportistes professionals i d'alt nivell.

  4. Règim de reducció de les aportacions del cònjuge

Atenció : les aportacions o quantitats satisfetes pel propi treballador a aquests plans de pensions, plans de previsió social empresarial o Mutualitats de Previsió Social, es consignarà en l'apartat"Reduccions de la base imposable: aportacions i contribucions a sistemes de previsió social".

Les primes satisfetes per l'empresari a entitats asseguradores, com a conseqüència de contractes d'assegurances col·lectives per fer front als compromisos per pensions amb el seu personal, en els termes previstos en la disposició addicional primera del Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de pensions, i que hagin estat imputades al contribuent, no es consignaran en aquestes caselles, sinó en l'apartat"Retribucions en espècie" anterior.

CONTRIBUCIONS EMPRESARIALS A ASSEGURANCES COL·LECTIVES DE DEPENDÈNCIA: IMPORT IMPUTAT AL CONTRIBUENT.

En aquesta casella es consignarà les primes pagades per l'empresa com a beneficiaris d'assegurances col·lectives de dependència.

APORTACIONS AL PATRIMONI PROTEGIT DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT (art.17.2 k) Llei de l'impost)

Es farà constar l'import de les aportacions rebudes pels contribuents amb discapacitat al patrimoni protegit del que siguin titulars.

Aquestes aportacions s'integraran amb els següents límits:

Quan els aportantes siguin contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, tindran la consideració de rendiments del treball fins a l'import de 10.000 euros anuals per cada aportante i 24.250 euros anuals en conjunt.

Així mateix, i independentment dels límits indicats en el paràgraf anterior, quan els aportantes siguin subjectes passius de l'impost sobre societats, tindran la consideració de rendiments del treball sempre que hagin estat despesa deduïble en l'impost sobre societats amb el límit de 10.000 euros anuals.

Aquests rendiments estaran exempts fins a un import màxim anual conjunt de tres vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (l'IPREM per a l'any 2018 és de 7.519,59 euros).

No estarà subjecta a l'Impost sobre Successions i Donacions la part de les aportacions que tingui per al perceptor la consideració de rendiments del treball.

REDUCCIONS ESPECIALS (art. 18, apartats 2 i 3, D.T 11a, 12a i 25a Llei de l'impost)

Quan s'hagin inclòs entre els ingressos íntegres rendes de caràcter irregular a les que els resulti aplicable alguna de les reduccions previstes en l'article 18, apartats 2 i 3 i D.T 11a i 12a i 25a de la Llei de l'impost, s'indicarà en aquesta casella el seu import.

L'import de la reducció, si escau, haurà de figurar en el certificat de retencions facilitat per l'empresa.

DESPESES DEDUÏBLES

Es farà constar en aquestes caselles la quantia de les  despeses deduïbles dels rendiments del treball, consignant-los separadament segons els conceptes que apareixen en la finestra. Llevat de la despesa a aplicar de 2000 euros que és calculat directament pel programa.