Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Import total dels capitals diferits corresponents a assegurances de vida al rendiment de les quals li sigui aplicable la D. T. 4t de la Llei

Rendes constituïdes abans de l'1-1-1999

Per determinar la part de les rendes vitalícies i temporals, immediates o diferides, que es considera rendiment del capital mobiliari, resultaran aplicables exclusivament els percentatges assenyalats en els apartats anteriors ( art.25.3.a), números 2n i 3r Llei)

Els esmentats percentatges resultaran aplicables en funció de l'edat que tingués el perceptor en el moment de la constitució de la renda en el cas de rendes vitalícies o en funció de la total durada de la renda si es tracta de rendes temporals.

Si s'acudís al rescat de rendes vitalícies o temporals, per al càlcul del rendiment del capital mobiliari produït amb motiu del rescat es restarà la rendibilitat obtinguda fins a la data de constitució de la renda.

A aquest apartat s'integrarà el rendiment total.En l'apartat corresponent a reduccions s'aplicaran les corresponents reduccions segons el disposat en la Disposició Transitòria 4 de la Llei.