Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Import total dels capitals diferits corresponents a assegurances de vida a rendiment del qual li sigui aplicable la DT 4a de la Llei

Rendes constituïdes abans del 1-1-1999

Per determinar la part de les rendes vitalícies i temporals, immediates o diferides, que es considera rendiment del capital mobiliari, resultaran aplicables exclusivament els percentatges assenyalats en els apartats anteriors (art.25.3.a), números 2n i 3a Llei)

Aquests percentatges resultaran aplicables en funció de l'edat que tingués el perceptor en el moment de la constitució de la renda en el cas de rendes vitalícies o en funció del total durada de la renda si es tracta de rendes temporals.

Si s'acudís al rescat de rendes vitalícies o temporals, per al càlcul del rendiment del capital mobiliari produït amb motiu del rescat es restarà la rendibilitat obtinguda fins a la data de constitució de la renda.

En aquest apartat s'integrarà el rendiment total. En l'apartat corresponent a reduccions s'aplicaran les corresponents reduccions segons el que disposa la Disposició Transitòria 4t de la Llei.