Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.3.3.6.Rendiments derivats de contractes d'assegurança de vida o invalidesa i d'operacions de capitalització

S'inclouran en aquest apartat els rendiments dineraris o en espècie, així com les seves corresponents retencions o ingressos a compte (que el programa trasllada a la casella 0597 de la pàgina 17 de la declaració), procedents de contractes d'assegurança de vida o invalidesa i d'operacions de capitalització, excepte quan hagin de tributar com rendiments del treball.

Per determinar l'import dels ingressos íntegres d'aquests rendiments del capital mobiliari s'aplicaran les següents regles:

CAPITAL DIFERIT

Quan es percebi un capital diferit, el rendiment íntegre vindrà determinat per la diferència entre el capital percebut i l'import de les primes satisfetes.

RENDES VITALÍCIES O TEMPORALS

No tributen en l'IRPF les rendes vitalícies o temporals que hagin estat adquirides per herència, llegat o qualsevol altre títol successori.

Les rendes temporals i vitalícies s'integraran a la base imposable conforme a les següents regles:

ASSEGURANCES DE VIDA EN LES QUALS L'ACCEPTANT ASSUMEIX EL RISC DE LA INVERSIÓ («UNIT LINKED»).

Les assegurances de vida en les quals l'acceptant assumeixi el risc de la inversió (habitualment denominats «unit linked»), tributen amb certes especialitats.

 1. ASSEGURANCES «UNIT LINKED» QUE COMPLEIXIN ELS REQUISITS DE L'ART.14.2 h) LLEI

  Els rendiments derivats de contractes d'assegurança de vida en els que l'acceptant assumeixi el risc de la inversió (habitualment denominats «unit linked»), tributen d'acord amb el règim general establert per a les percepcions de les assegurances de vida, sempre que compleixin els requisits previstos a l'article 14.2.h) de la Llei de l'Impost.

 2. ASSEGURANCES «UNIT LINKED» QUE NO COMPLEIXIN ELS REQUISITS DE L'ART.14.2 h) LLEI

  Els contractes d'assegurança de vida en els que l'acceptant assumeixi el risc de la inversió que no compleixin els requisits previstos a l'article 14.2.h) de la Llei de l'Impost tributaran de la següent forma:

  1. Imputació anual com a rendiment de capital mobiliari

   S'imputarà com a rendiment de capital mobiliari de cada període impositiu la diferència entre el valor liquidatiu dels actius afectes a la pòlissa al final i al començament del període impositiu.

  2. Rendiment derivat de la percepció de quantitats del contracte

   Quan s'obtinguin les percepcions derivades d'aquests contractes tributaran com rendiments del capital mobiliari d'acord amb les regles previstes per als contractes d'assegurança de vida, amb la següent peculiaritat:

   • L'import de les rendes imputades a què s'ha fet referència en el número anterior minorarà el rendiment derivat d'aquestes percepcions (art. 14.2.h) Llei).

REQUISITS DE L'ART.14.2 h)LEY:ASSEGURANCES «UNIT LINKED».

Perquè els rendiments derivats de contractes d'assegurança de vida en els que l'acceptant assumeixi el risc de la inversió (habitualment denominats «unit linked»), tributin d'acord amb el règim general establert per a les percepcions de les assegurances de vida, s'ha de produir, durant tota la vigència del contracte, alguna de les següents circumstàncies:

 1. No s'atorgui a l'acceptant la facultat de modificar les inversions afectes a la pòlissa;o bé

 2. Les provisions matemàtiques es trobin invertides en:

  1. Accions o participacions d'institucions d'inversió col·lectiva, predeterminades als contractes, en les condicions previstes a l'article 14.2 h) de la Llei de l'Impost.

  2. Conjunts d'actius reflectits de forma separada en el balanç de l'entitat asseguradora, sempre que es compleixin els requisits previstos a l'article 14.2 h) de la Llei de l'Impost.

CONDICIONS DELS ACTIUS EN QUÈ s'INVERTEIXIN LES PROVISIONS MATEMÀTIQUES (art. 14.2 h) Llei)

L'article 14.2 h) de la Llei de l'Impost regula els actius en què poden invertir-se les provisions matemàtiques de les assegurances «unit linked» i les condicions i requisits que s'han de complir durant tota la vigència dels contractes:

 1. ACCIONS O PARTICIPACIONS D'INSTITUCIONS D'INVERSIÓ COL·LECTIVA, predeterminades als contractes, sempre que:

  • Es tracti d'institucions d'inversió col·lectiva adaptades a la Llei d'institucions d'inversió col·lectiva (Llei 35/2003).

  • Es tracti d'institucions d'inversió col·lectiva emparades per la Directiva 2009/65/CE.

 2. CONJUNT D'ACTIUS reflectits de forma separada en el balanç de l'entitat asseguradora, sempre que es compleixin els següents requisits:

  • La determinació dels actius integrants de cada un dels diferents conjunts d'actius separats haurà de correspondre, a tota hora, a l'entitat asseguradora.

  • La inversió de les provisions s'haurà d'efectuar en els actius aptes per a la inversió de les provisions tècniques, recollits a l'article 50 del Reglament d'Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades, aprovat per Reial Decret 2486/1998, de 20 de novembre, a excepció dels béns immobles i drets reals immobiliaris.

  • Les inversions de cada conjunt d'actius hauran de complir els límits de diversificació i dispersió establerts, amb caràcter general, per als contractes d'assegurança.

   No obstant això, s'entendrà que compleixen tals requisits aquells conjunts d'actius que provin de desenvolupar una política d'inversió caracteritzada per reproduir un determinat índex borsari o de renda fixa representatiu d'algun dels mercats secundaris oficials de la Unió Europea (art. 16 Llei 6/2000).

  • L'acceptant únicament tindrà la facultat d'elegir, entre els diferents conjunts separats d'actius, en quins ha d'invertir l'entitat asseguradora la provisió matemàtica de l'assegurança, però en cap cas no podrà intervenir en la determinació dels actius concrets en què, dins de cada conjunt separat, s'inverteixen tals provisions.

 1. Rendes vitalícies
 2. Rendes temporals
 3. Règim especial d'integració
 4. Rescat de rendes temporals i vitalícies
 5. Import total dels capitals diferits corresponents a assegurances de vida al rendiment de les quals li sigui aplicable la D. T. 4t de la Llei
 6. Plans individuals d'estalvi sistemàtics