Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Plans individuals d'estalvi sistemàtics

Es configuren com contractes celebrats amb entitats asseguradores per constituir amb els recursos aportats una renda vitalícia assegurada.

Requisits:

  1. S'instrumentaran a través d'assegurances individuals de vida en els que el contractant, assegurat i beneficiari sigui el propi contribuent.

  2. La renda vitalícia es constituirà amb els drets econòmics procedents d'aquestes assegurances de vida.

  3. En el cas d'anticipació, total o parcial, dels drets econòmics derivats de la renda vitalícia constituïda, el contribuent haurà d'integrar durant el període impositiu en el que es produeixi l'anticipació, la renda que va estar exempta per aplicació del que disposa la lletra v) de l'article 7 d'aquesta Llei.

  4. Les assegurances de vida aptes per a aquesta fórmula contractual no seran les assegurances col·lectives que instrumenten compromisos per pensions conforme a la disposició addicional primera del Text Refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, ni els instruments de previsió social que redueixen la base imposable de l'Impost.

  5. En el condicionat del contracte es farà constar de manera expressa i destacada que es tracta d'un pla d'estalvi individual sistemàtic i les seves sigles queden reservades als contractes que compleixin aquests requisits.

  6. La primera prima satisfeta haurà de tenir una antiguitat superior a cinc anys en el moment de la constitució de la renda vitalícia.

Límits:

El límit màxim anual satisfet en concepte de primes a aquest tipus de contractes serà de 8.000 euros, i serà independent dels límits d'aportacions de sistemes de previsió social. Així mateix, l'import total de les primes acumulades en aquests contractes no podrà superar la quantia total de 240.000 euros per contribuent.

Tributació:

La renda vitalícia que es percebi tributarà com capital mobiliari aplicant els percentatges de les rendes vitalícies immediates.